ARBETSMILJÖ

ST arbetar för att:

• Systematiskt arbetsmiljöarbete ska genomföras regelbundet på alla arbetsplatser. Kartläggningar, handlingsplaner och uppföljningar av arbetsmiljön ska vara delar i den årliga verksamhetsplaneringen.

• Arbetsplatsombud och skyddsombud ska ges möjlighet att delta i arbetsmiljöutbildning som arbetsgivaren finansierar.

• Kollektivavtalen ska förstärkas för att säkra tryggheten för de anställda vid omstrukturering och för att underlätta förändringsarbete.

• Anställda ska utbildas för att få ökad kunskap om bemötande för att undvika hot och våld. Lokaler och bemanning ska utformas så att hot och våld elimineras. Det ska finnas rutiner för hur anställda ska stöttas när hot och våld har inträffat. Incidentrapporter ska upprättas när incidenter förkommer och polisanmälan ska göras, helst av arbetsgivaren, vid dessa situationer. Kunskapen om det inträffade ska tas tillvara för att förhindra hot och våld framöver.

• IT- systemen ska ha hög användbarhet för att gynna arbetsmiljö och effektivitet Det kräver att anställda får inflytande när systemen utvecklas.

• Arbetstiden ska vara sammanhängande för att underlätta kombinationen arbete och privatliv. Förläggning av arbetstiden ska ske i samverkan mellan anställd, fack och arbetsgivare.

• Arbetsplatserna ska präglas av öppenhet. Det ska vara tydligt för anställda vilka rättigheter och skyldigheter man har att uppmärksamma missförhållanden.

• Forskning, utbildning och tillsyn inom arbetsmiljöområdet är nödvändigt för att bättre kunna förebygga arbetsmiljöproblem.

• Lyfta fram goda arbetsmiljöinsatser inom och vidareutveckla dessa.

SKYDDSOMBUD

Som skyddsombud är det viktigt att du har en dialog med den chef som är ansvarig för arbetsmiljön inom ditt ansvarsområde. På större arbetsplatser finns i allmänhet ett huvudskyddsombud som samordnar skyddsombuden – vänd dig till huvudskyddsombudet om du känner dig osäker i någon fråga som du har att hantera.

Ofta genomförs på arbetsplatser olika former av arbetsmiljö och medarbetarundersökningar men det är inte alltid dessa tar upp det systematiska arbetsmiljöarbetet utan mer inriktar sig på olika sakfrågor inom arbetsmiljön ledarskap, stress, fysisk arbetsmiljö med mera. Lika viktigt som att ta itu med arbetsmiljöproblem är att lyfta fram positiva faktorer i arbetsmiljön och bibehålla och förstärka dessa.

Arbetsgivaren ansvarar för arbetsmiljön och ska se till att arbetsmiljöarbetet ingår naturligt i verksamheten. Ett systematiskt arbetsmiljöarbete handlar om att i det dagliga arbetet uppmärksamma och ta hänsyn till alla förhållanden i arbetsmiljön som kan påverka de anställdas hälsa och säkerhet.