Förfrågan har inkommit till de fackliga organisationerna om det är möjligt att slopa dagens löneavi och enbart använda sig av den löneavi som kan tas ut på arbetet via SAP portalen. Detta då dagens löneavi har begräsningar i vad som kan redovisas.
ST har framfört följande:
– löneavin skall kunna hämtas hemifrån
– tidsförskjutningstillägg – restidsersättning  och övertid skall specificeras med datum och det senare även med klockslag