Föregående protokoll

Inga synpunkter

 Marknad

Nettoomsättningen når inte upp till affärsplanen, finns en del kunder som inte når upp till vad man tidigare sagt.

 Resultat

Utfall juni.

Detta var en bra månad som hamnade över affärsplan, dock ligger vi en bit under affärsplan. Läget för resten av året är dock väldigt osäker med tanke på hur omvärlden ser ut.

 Arbetstidsmodellen

Arbetsgivaren förslog att vi göra ett uppehåll i våra möten för att reflektera över arbetet i gruppen och att man sen vill träffa varje fackförening var för sig för att diskutera hur vi går vidare. ST ställde sig positiva till detta och kommer att kalla in lokala företrädare för en diskussion innan vi diskuterar vidare med arbetsgivaren.

 Personalfrågor

GC vill rekrytera produktionslogistiker för att kunna svara upp bättre mot kund. Idag är detta en trång sektor som gör att det tar tid och att få ut rätt pris i en lämnad offert till kunder. ST har inget att erinra mot förslaget och målet är att dessa skall anställas per den 1 november.

Man vill också tillsätta en person för strategisk försäljning vilket ST lämnade ok till, detta är dock en internrekrytering och förslag till detta lämnades. Tillsättes fr o m 1 september. 

Skandiahamnen, Göteborg

Norsk Baneservice tar över verksamheten i hamnen från den 1 september, när det gäller Green Cargos verksamhet tas den över per den 1 november.

 Balanslista

De frågor som finns på denna lista är fortfarande obesvarade. Vissa återkommer på kommande möten.

Vid mötet för ST

Stefan B och Björn T