2011-09-27

T i l l f ö r s ä k r i n g s f ö r e t a g e n

Sen i somras har vi sett kraftiga fall i aktiepriser och andra tillgångar i Sverige och stora delar av världen. Samtidigt är efterfrågan på svenska statspapper hög, vilket leder till mycket låga räntenivåer. Många försäkringsföretag (inkl.tjänstepensionskassor) påverkas genom att tillgångarnas värde faller och skulden växer. För många försvagas solvensen. Finansinspektionen vill med detta brev ge sin syn på läget i branschen som helhet. I det rådande marknadsläget kan försäkringsföretag ha incitament att minska sin risk genom att sälja aktier och köpa räntebärande tillgångar. Det kan samtidigt orsaka en negativ spiral av fortsatt fallande aktiepriser och räntor, vilket kan förvärra situationen ytterligare för företag som har svårigheter att upprätthålla solvensen. Finansinspektionen känner därför en oro över att försäkringsföretagens samlade ageranden i marknaden riskerar att ytterligare späda på en pressad situation. Finansinspektionens uppgift är att se till att försäkringstagarnas intressen inte hotas och att företagens agerande är ändamålsenligt för att trygga kundernas ställning. Därför följer Finansinspektionen nu extra noga, genom förstärkt tillsyn och dialog, hur väl företagen hanterar situationen. Finansinspektionen förväntar sig att försäkringsföretag överlag ser över sina möjligheter att förstärka sin finansiella ställning om behovet uppstår. Vi vill samtidigt tydliggöra vikten av att företag är beredda att långsiktigt ta tag i problemen med höga avkastningsgarantier. Finansinspektionen vill understryka behovet av att företagen ser till att den garanterade avkastningen som utlovas kunder, i nya såväl som befintliga avtal, är långsiktigt hållbar. För företag som behöver vidta åtgärder för att säkra sin finansiella ställning finns möjlighet att beviljas en lång anpassningsperiod. Inom ett par år väntas också ett nytt europeiskt regelverk träda i kraft vilket måste tas i beaktande. Hur lång tid ett enskilt företag får för att genomföra en eventuell åtgärdsplan kommer självklart att bedömas utifrån varje företags individuella förutsättningar. Men så länge försäkringstagarnas intressen inte hotas akut ser Finansinspektionen ingen anledning att kräva snabba åtgärder. Finansinspektionen kommer fortsättningsvis att nära bevaka marknadsutvecklingen och ha en tät dialog med försäkringsföretagen för att vid ett tidigt skede kunna diskutera eventuella åtgärder för enskilda företag.

Med vänlig hälsning

Finansinspektionen