Minnesanteckningar skyddskommittén Produktion den 6/9- 2011

 1. Genomgång VU-aktiviteter/aktivitetslistan

          Pkt 50 Larmtelefoner och rutiner finns på varje driftområde, ärendet avskrivs

          Pkt 73 Information om Elektromagnetiskt fält finns nu på Cargonet, pkt avskrivs

          Pkt 75 Överdragsskydd stolar på T44 saknas fortfarande, hänförs light projektet

          Pkt 81 inventering av handtag och fotsteg på GC vagnpark, prioriteringslista finns

          Pkt 82 Likformighet gällande larminstruktion kamratstödjare . VIKTIGT ATT DETTA TAS UPP I DRIFTOMRÅDENAS SVG/SKK FÖR SÄKERSTÄLLANDE AV LIKFORMIGHET

          Pkt 83 Ostädade toaletter varje driftområde skall göra en inventering så dessa går att använda. VIKTIGT ATT DETTA TAS UPP I DRIFTOMRÅDENAS SVG/SKK FÖR ÅTGÄRD

          Pkt 84 Arbete i stark kyla – arbetsgrupp bildad Cattis från Kiruna ingår här

          Pkt 86 Kokplatta på Re lok – förslag mikrougn byggs in

          Pkt 87 Strategisk lokplan, se pkt 5

          Pkt 88 Bullermätning Ma lok (gjord senast nov 2004 i lokhytt ligger man under gränsvärdena (under 82 db)

          Pkt 89 Skyddsombudens medverkan vid egenuppföljning, DET ÄR ETT KRAV. SKYDDSOMBUD SKALL MEDVERKA, ANNARS ÄR INTE EGENUPPFÖLJNINGEN GODKÄND.

          Pkt 90 Utredning höftproblem, frågan kvarstår

          Pkt 91 Klämskador Re lok, stort antal skador (7-8 stycken framförallt klämda tummar). AV har begärt att företaget skulle göra en utredning (riskbedömning) vilket är gjort. Re loken har en bredare dörrspann vilket har gjort att många lokförare har hållit händerna i dörrkarmen istället för lejdaren därav klämskadorna.

 1. Nya ärenden

           Samordningsansvar på driftplatser

                     – Lokalt får SO inget stöd, dock styrs detta av regelverk.    Samordningsansvar utgår från arbetsmiljölagen. Det är den som råder                             över arbetsstället är den som skall ha samordningsansvaret.

                     GC finns på en mängd olika arbetsplatser och oftast en part bland             många. Vi skall uppmärksamma problemet och efterfråga avtal            för samråd. Bör kontrolleras i samband med egenuppföljning men     främst då trafikeringsavtal skrivs eller förnyas.

 

          Hantering av försäkring vid kollision med vägfordon.  

                     – sveda och värk betalas ut av AFA annars försäkringsbolaget. GC får       sina kostnader täckta från trafikförsäkringen. Förekommer fall där                   individen själv måste kräva ersättning av motparten då                      försäkringsersättningen inte betalas ut. SKK förslår att HR                      utarbetar          rutiner – information vid ansökan om ersättningar.

          Re lokfrågor.

                     – förslag att installera mikrovågsugn på dessa 16 stycken lok

                     – först då mjukvara uppdateras kan kompressorerna vid multipelkoppling åter ge maximalt med luft, i dagsläget ger                              kompressorerna ca 20 % lägre luftmängd/minut.

 

          Slyröjning längs med linjen och driftplatser

                     – allmänt känt problem, avstämning med driftområdena måste                  hantera frågan med större intresse då kvalitén i vårt utförande kan              försämras. Förslag att GC centralt tar frågan med trafikverket

          Klotväxlar vid Euromaint verkstad i Malmö

                                                          – krav på uppkörningbara växlar inom lokväxlingens                                                                      uppställningsområde. Förslag att man inom GC utreder frågan.

 

 1. 3.       Rapport från bullerprojektet

          Prov pågår i Oxelösund. Början på oktober går man in i skarpt läge i Norrköping med all personal. Informationsmöte blir den 19 september. Avslutningsmöte i Oxelösund skall genomföras i oktober för att fånga upp obesvarade frågor. Ny bangårdsapparat installeras i Hallsberg enligt tidigare beslut hörselkåpor kommer senare, 400 st är beställda till 2012. Regelverk gällande bärande av hörselskydd kommer ut under hösten och dessa skall gälla från årsskiftet 2012. NYTT STYRANDE DOKUMENT ANGÅENDE SKYLDIGHET ATT BÄRA HÖRSELSKYDD VID VISTELSE I SPÅR TRÄDER IKRAFT VID ÅRSSKIFTET

 1. 4.       Köra tåg i kyla. Rapport från arbetsgrupp

          Möte dels i slutet på maj samt den 5/9.

                     – larmrutiner är största problemet och måste fungera bättre

 1. 5.       Lokplan och arbetsmiljö. CPRU Marcin Tubylewicz

             MA lok; 17 styck

             Rc2 lok; 79 styck varav 42 görs om till RD lok resterande del dvs fas 2 är stoppad tv

             Re lok; 16 styck

             T44 lok; 102 styck varav 39 styck är omgjorda till TD utav 62 beställda.

Lokstrategi.

T44 – Just nu tar man fram en light version som handlar om gångtidsförlängning. Prototyp tas fram där man tar isär en riktigt dålig T44 för att sedan se vad som behöver göras. Antalet T44 lok som omfattas av denna R4 bestäms vid senare tillfälle, sannolikt är att motorerna revideras och därefter nollställs. En arbetsgrupp bildas så att skyddsombud får medverka i denna revision, PRU tar med sig frågan.

Rc2 – meningen är att avropa samtliga Rc 2 till RD lok.

Ma – TGOJ namnet på loken skall överlappas av dekaler Green Cargo. GC vill köra Ma loken ett tag till (vad detta innebär vet man inte idag – beror på ombyggnadstakten från Rc2 till RD). Det finns 8 lok i drift med anledningen av att loken behövs idag är att ett antal Rc2:or är upplåsta för ombyggnation.  Ma loken är de äldsta loken i vår flotta, utbildning saknas också på bred front hos personalen.

Rökutveckling i Rc2 har förekommit problemet försvinner i samband med ombyggnad till RD.

Sidogardiner på RC loken?  PRU tar med sig frågan.

 

 1. 6.       Trafiksäkerhetsfrågor

          Synergi

– säkerhet – en förutsättning för lönsamhet och vår långsiktiga överlevnad.

– En aktiv inrapportering minskar olyckorna

 

 

          Rapport trafikseminarier

– Samtliga arbetsledare skall vara ute i verksamheten v39

– Instruktörer avdelas i mån av möjlighet att följa upp budskapet v 40

          Hastighetsövervakning

– Tre hastighetskamror installeras i väst – mitt – nedre norrland

          Avvikelser radiostyrning

– Av 109 T lok återstår 9 T44 och 2 Td

– V5 bromsbortfall – lagt till ett antal kontrollpunkter Smedjebacken och Gävle återstår.

 1. 7.       Återkoppling olyckor och tillbud

Ett antal i förväg inskickade ärende gicks igenom, ingen av dessa orsakade personskador.

 1. 8.       Sjukfrånvaro och övertid

Sjukfrånvaron: Snitt 4,1% augusti månad 2,7%

Övertid: jan-mars samt aug fler övertidstimmar jmf 2007/08 maj-juni färre övertidstimmar jmf 2007/08. Personalstyrkan någorlunda jmf bara. Sjukfrånvaro kompenseras inte med övertidsuttag i märkbar utsträckning.

 1. 9.       Nya lagar och föreskrifter

Mest namnbyte från EG till EU. Rättsdatabas (lagbevakning)Notisum kommer att införas, ett system som TGOJ tidigare arbetet med.

 1. 10.   Utbildning inom arbetsmiljö 2011

Nästa utbildning 15-17 november, Bosön Lidingö (fullbokad)

 1. 11.   Övrigt

          Vad skall behandlas på ett skyddskommitté möte? Det finns ett antal punkter som inte återfinns. Vi sysslar minst med förebyggande verksamhet och mer med säkerhetsrelaterade frågor. I Cskk avhandlas mer mjuka frågor och det är främst ute på driftområdena dessa frågor skall behandlas.

 

 

Vid tangenterna

Stefan Bieder