Lägesrapporter från staber och divisionerSamtliga staber rapportera om ett antal vakanta tjänster och svårigheten att få internsökande till dessa tjänster varför externrekrytering måste till. Men i nuläget har företaget infört en anställningspaus på grund av det oroliga läget ute i Europa. Det vore alltför olyckligt om företaget nu skulle anställa och kort därefter behöva ta beslut om personalnedskärning. Viktigt att notera är att företaget just nu inte har någon sådan tanke. Överlag i företaget finns behov av anställningar och många enheter har hög arbetsbelastning.

Fastighets – skydds – arbetsmiljöfrågorEn mindre ombyggnad kommer att påbörjas inom kort och detta sker vid marknadsavdelningen där 10 nya arbetsplatser skall byggas upp för att göra plats till produktionslogistikerna. Arbetet med att förfina/fräscha upp lokalerna får avvakta, först vill man sälja ut lite möbler.

Antalet P-platser har ökat något då platser nu finns att tillgå i garaget vid hälsovården/tvärs över Ica.

Stämningen på HK rapporteras vara bättre nu, vilket kan tillskrivas de genomförda aktiviteter som genomförts och som varit uppskattade hos många. Det upplevs också som att allt flera nu pratar med och till varandra.

Framtida HK samverkanDiskussion vidtog om vad som skall behandlas på denna samverkan då många av frågorna behandlas inom andra samverkansorgan i företaget.Fastighets – skydds och arbetsmiljöfrågor var en av punkterna som skall var på dagordningen, men vilka frågor skulle du vilja togs upp här?

Skriv gärna till undertecknad om dina tankar

stefan.bieder@greencargo.com