Kommentar kring uppgifter i media om föreningens ekonomiska ställning

2011-09-26

Kapitalmarknaden har präglats av oro och fallande värden under den senaste tiden. Kåpan Pensioner placeringar och ekonomiska ställning vid halvårsskiftet framgår av delårsrapporten. Balansen mellan tillgångar och åtaganden har sedan dess förändrats. Det är framförallt det teoretiskt beräknade värdet på våra framtida pensionsåtaganden som ökat vilket försvagat vår solvens. Värdet på tillgångarna har däremot varit relativt oförändrat under året och konsolideringsgraden ligger väl över målnivån på 100 %. Det är därför i dagsläget inte aktuellt med något återtag av allokerad återbäring. Jämfört med situationen vid tidigare nedgångar på kapitalmarknaden har Kåpan för närvarande en starkare finansiell ställning och ligger väl över lagstadgade nivåer. Parterna på det statliga avtalsområdet står bakom föreningens verksamhet.