MINNESANTECKNINGAR Central Skyddskommitté 2011-10-26  –  27

Rapport från två-dagarsmöte i Eskilstuna

 

Genomgång av föregående mötesprotokoll, från den 26 maj 2011

 (justerat o klart)

Aktivitetslistan

Genomgång av listan.

Mångfald vid rekrytering
ST påtalade om att möjlighet till tjänstledighet för annat jobb som inte är konkurerande verksamhet skulle med sannolikhet stimulera personalomsättningen positivt. Idag har medarbetare en anställningstid  i snitt på ca. 20 år och nekas tjänstledighet för att prova annat jobb utanför företaget.

Aktiviteter för att behålla låg sjukfrånvaro
Vilka samtal förs ute i landet vid fikabordet om friskvård/hälsoaspekt?
Vad kan vi påverka?

Riktlinjer vid investeringsärenden, beaktande av arbetsmiljön
ST påtalade att riktlinjer saknas helt vid införande av nya IT-system, ett skyddsombud ska inte behöva jaga för att få vara med i arbetsgrupper vid riskbedömningar/förändringar. Det skall komma en inbjudan på initiativ av arbetsgivaren.

Handlingsplan för arbetsmiljö- och hälsoarbete
Företagshälsovårdsavtal
Upphandlingen av företagshälsa inför 2012 nu i ett avslutningsskede.  
Avtalstecknande och information till chefer om utfallet sker under november 2011.
Under december sker övergripande information till medarbetare och chefer om innehållet i nya avtalet. Det nya företagshälsovårdsavtalet tas i drift fr.o.m. 1 januari 2012.
ST frågade om tjänsten för sjuk/friskanmälan ingår i avtalet. ST framförde att man borde göra en utvärdering om den tjänst som funnits på kundservice. Hur väl fungerar modellen egentligen när sjukfrånvaron inte minskat? Är det läge att återinföra sjuk/friskanmälan till närmaste chef igen?

Avrapportering kring arbetsmiljöavvikelser vid Bureau Veritas revision i september 2011
Ett par små avvikelser som knappt är anmärkningsvärda.
En policy får inte förändras på lokal nivå utan skall citeras enligt dokumenterad publicerad version. Tillägg till policyn skall göras med tydliga tillägg separat utanför policyn.
Samt en missad anmälan till arbetsmiljöverket enl. aml.§2.

Arbetsolyckor
Statistik för månaderna maj – september 2011 och dessa månader, jämförs med samma tidsperiod 2009 och 2010. Utdrag ur Synergi över olyckor anmälda till Försäkringskassan (Framöver kvartalsvis och årsvis inom Rail).

2009 – 19 ärenden (synergi begränsad användning, Lisa fortfarande i drift)
2010 – 43 ärenden
2011 – 38 ärenden

Allvarliga personskador skall kortfattat beskrivas till kommande redovisningar.
Statistik skall förbättras för att kunna användas fullt ut för analysering.

 Nya eller ändrade lokaler, anordningar, arbetsprocesser, arbetsmetoder eller arbetsorganisation
Nya lokförardirektivet med dess förändrade hälsokrav och information kring denna.
All personal som framför spårbundet fordon skall ha ett förarintyg utfärdat och HR håller i detta nu på att ta fram en modell hur detta skall organiseras.
Kommunikationsplan upprättas, info inom kort.
Individens ansvar att söka sitt förarbevis dock inte innan Green Cargo är förberedda. GC informerar när det är dags.
Man slopar kontrollintervall vid 1, 3 och 5 år. Istället införs tre års intervaller och från 55 års ålder årliga kontroller.
EKG test från 40 års ålder och uppåt. Vad gäller hörselkrav blir dessa något mildare.

Se transportstyrelsens hemsida för mer information.
Där kan man också hitta behöriga läkare.

Kort lägesrapport från ”bullerprojektet”
Nya riktlinjer för skydd mot buller införs troligtvis vid årsskiftet. Mycket positiva reaktioner kring arbetet med bullerprojektet. Skyltar och krav på att bära hörselskydd sättes upp.
Nu fungerar också teknik och en utrullning kan påbörjas när kostnaden för kalaset blir godkänd.

Risksituationer som kan föranleda ohälsa eller olycksfall
Möte med Transportstyrelsen och Arbetsmiljöverket om problematiken kring plankorsningar
(regelverk, tillsyn, olycksrisker)
Möte under oktober med inblandade ang. farliga plankorsningar. Transportstyrelsen är kontrollfunktion gentemot Infra och är lite ”lata” i frågan. Material med exempel från hela landet finns framtaget av Peter R.

Delgivning från Arbetsmiljöverket till Green Cargo, gällande Umeå godsbangård
GC kan inte göra något åt situationen då trafikverket är infrastrukturägare, dåliga gångmöjligheter för syning, vilket snubbelrisk osv. Green Cargo håller helt med arbetsmiljöverket i frågan och tror frågan löser sig då ett föreläggande om stopp passar runt hörnet.

Upplysning rörande aktuella arbetsmiljöfrågor

Rapport från Produktion och Marknad – se rapport från PR SKK från  www.spartrafik.com
Rapport från Logistics och Åkeriet saknades under detta möte
Rapport från skyddsombud/personalrepresentanter.
ST kör utbildning för förtroendevalda i samarbete med arbetsmiljöverket i AML.

Nya lagar och föreskrifter samt övriga skrivelser och tjänster från myndigheter

Nytt ”instrument” för laglistor införs hos Green Cargo under hösten 2011.
Notisum är leverantör av laglistorna för arbetsmiljö, miljö och trafiksäkerhet samt verkstad. Smakprov visas och tillgängligheten diskuteras vid mötet. AG tänker lägga denna på en flik på cargonet där chefer kan få åtkomst till den.
ST frågade om personalorganisationer kan få tillgång till denna lista. AG svarade här att detta ska man titta på, kanske göra den tillgänglig för samtliga medarbetare.

Ny klassificering av varselkläder för vistelse i spårmiljö är på gång från Trafikverkets sida.
Peter redovisar förutsättningarna. Osäkert när trafikverket implementerar de nya reglerna, gissningsvis 1 Jan 2013. Klass 3 är det som gäller då. Beklädnadsgruppen träffas 10 nov i ett förberedandemöte inför kommande förändringar. I beklädnadsgruppen ingår som representant för ST Kenth Bergqvist.

 

Sjukfrånvaro, arbetsanpassning och rehabverksamhet

Sjukfrånvarorapport från divisionerna Produktion och Marknad, samt sammanslagna staber.
Statistik tagits fram via HR. Finns behov av en ny rapporteringsfil vilket kommer att göras när HR-systemet fungerar i sin helhet. Samtliga områden under mål, vilket är bra. Ort, kön och ålder skall specificeras i framtida statistik.Vad är definitionerna för långtidssjukskriven och korttidssjukskriven?

ST framförde att denna statistik inte redovisas på lokala skk. Utbildningsfråga eller teknisk begränsning?
HR skall säkerställa att statistik tas fram som är relevant för den organisationsstruktur vi har.

Arbetsmetod vid drogrehabilitering/avtal
Olika förutsättningar/ bedömningar beroende på vart i landet du bor.
Möjlighet att skapa företagsövergripande arbetsmetod för rehabilitering inom området alkohol och droger? Green Cargo är i behov av en partner. Peter har kollat upp Ljung & Sjöberg för detta arbete. Ett samarbete bygger på ett serviceavtal där en utredning görs och förslag tas fram anpassat helt efter varje individärende.

ST vill se lite hur det skulle fungera praktiskt innan synpunkter kan framföras. Men iden låter i grunden som ett väldigt bra förslag om det säkerställer lika behandling där målet är att få individen tillbaka i tjänst.
Peter R sänder ut underlag till undertecknad som återkommer snarast efter diskussioner hemma på kammaren.

Utbildning
Grundutbildning i arbetsmiljö. Nästa utbildning 15-17 november 2011, fullbokad.
 Två utbildningar planeras inför 2012, mars/april och november. 

ST föreslår gemensam utbildning i ”spelet om arbetsmiljön” för fackliga med centrala arbetsmiljöuppdrag och för de som har behov av lite mer utbildning än endast arbetsmiljö grund. HR tittar på frågan och återkommer.

Övriga frågor
Arbetsmiljöinriktning 2012
Fokus på egenuppföljning är vad som gäller tills det sitter i ryggmärgen.
Beaktande av arbetsmiljöaspekten vid investeringsärenden, typ IT-system etc. (riskbedömningar m.m.)
Fokus på nya rutiner vid användandet av hörselskydd – (bullerprojekt)

Tre fokusfrågor inför 2012.

Naprapatavtal
Joylife – rikstäckande nät av naprapater
För framför allt personalkategorier bangårdsoperatörer och radioloksoperatörer kan en naprapat vara direkt betydande vid ev. skador. I företagshälsovårdsavtalet finns inte förutsättningar för rätt vård vid ryggbesvär.
I nuvarande regelverk är det inte ok att få ersättning av friskvårdspengen för detta i förebyggande syfte såvida det inte är remitterat. Kalkyl tas fram som ekonomiskt beslutsunderlag.
ST ställer sig positivt till ett naprapatavtal där en medarbetare med ont i ryggen kan få vård på betydligt kortare ledtid än vad företagshälsovården kan erbjuda.

 2012 års CSKK-möten
15 feb, 21 maj samt 2-3 okt. 

Vid pennan för ST vid Green Cargo

Jerker Liljeberg