Minnesanteckningar Bemanning Samverkan 111128
Föregående protokoll gicks igenom till att börja med och godkändes efter påtalade ändringar. 

Ny chef PRDB
Johan Gerdvall är ny chef för bemanning fr.o.m. 1 januari 2012 

Typvecka T12
Cargonet har sagt upp avtalet och sagt upp all sin personal från T12. Från första Januari 2012 är det en hel förändringar som sker
Vissa kunder ställer in mkt transporter. Lok och personal får ligga kvar i omlopp och får ställas in operativt vid behov. Marknad har aviserat en större minskning än man tidigare trott.

 740 stycken turer under T11.
710 turer förhandlade för T12 den 27/10.

Historiskt sätt så har man det sista året använt förare som vikarier för stationär tjänst. Framtiden får utvisa hur detta kan förändras nu när volymerna går ner. I dagsläget har vi ett underskott på bangårdssidan. Siffrorna är definitivt ganska osäkra och kan förändras snabbt beroende på hur utvecklingen går med volymer och affärer.
Dock kan man tyda signaler på att förare behövs för att köra tåg och att varje driftområde kan få sköta sin stationära tjänst utan hjälp från åkande personal.

Man ser att bruttotonkm räknat på samtliga branscher planar ut mot mitten av 2012. Lite extra tydliga tendenser kan man se på bransch stål och skog. Just nu tömmer de olika företagen sina lager för att möta konjunktur nedgången, detta gör också att när lagren är tomma och behovet ökar kan det blir en rejäl sving.

 Allt sammantaget ser lösningen ut att bli att man tar fram ett nytt förslag till typvecka för T12 senast till februari/Mars 2012.

Rapport Platå/SAP
Mikael Sjöström rapporterar. Återkommande möten bemanning och lönekontor för att öka samarbete och förståelse. Detta kommer att generera i konkreta lösningar.

Man vill köpa in en ny testmiljö där man kan öka säkerheten vad gäller lönesystem. Beslut inväntas i frågan.

Avstämningsövertid för 2010 – inlåning arvodister för detta arbete som startar 5 december.
Avstämningsövertid för 2011 – Manuell rapport året ut.

Juli/Aug betalas ut på oktoberlön
Sept betalas ut på novemberlön
Okt betalas ut på december lön
Nov betalas ut på januari lön
Dec betalas ut på februari lön

 Versionsuppdateringar i Platå den  27/11 är  inställd och framflyttad till slutet på februari 2012.
Man kommer att köra lite större installationspaket och lite mer sällan för att säkerställa driften.
Just nu 55 öppna ärenden. Största bekymren är överföring av data mellan SAP/Platå.

Utbildning Platå
Ny funktionalitet ökar förståelsen, förenklar letandet och minskar felanvändandet. All personal utbildas (90% av psf, resterande följs upp i jan 2012). Operativ personalstyrning får vänta till feb, mars.

2 kurser i oktober
2 kurser i november
2 kurser i december
2 kurser i januari/februari

Avstämningsövertid för administrativ personal 2010 och 2011.
Är gjord för 2010 och inväntar endast attestering.
För 2011 är den i det närmaste klar.
FP/FV-dagar syns först i SAP-portalen från den 1 Dec. Inte på lönebeskedet.

FP/FV avstämning för 2011. Hur hanterar vi detta?

Central lista tas fram till arbetsledarna
Om du som medlem/anställd vid Green Cargo inte erhållit rätt antal dagar efter vad du själv antecknat måste du i detta ärende ta kontakt med din arbetsledare och ST som du når på http://spartrafik.com.

ST påtalar att FP-planen ligger redan ute för januari och undrar hur detta kan komma sig utan ST fått denna information?  CPRDB tar på sig ansvaret och lovar bättring.

 Personalfrågor/information
Arbetsbelastning operativ personalstyrning.
ST påtalar att det råder otydliga gränssnitt av hur långt bemannings ansvar går gentemot styrning. ST efterfrågar rutiner över hur man jobbar på personalstyrning. Vilka aktiviteter finns i frågan?
GC svarar att man här får skapa en workshop tillsammans med styrning.

Enligt uppgift jobbar lokal personalstyrning även på helger och har jour/beordring på helger på eget initiativ?
Översyn av rutiner/övertidsuttag får göras av Johan Gerdvall ny CPRDB från 1 Januari 2011.

Genomgång lokförarturer med avvikelsetillägg
Lista sänd till ansvariga inom ST i frågan.                                                                                                                 

Gula blanketten
Gicks igenom och den var lika informativ som alltid tyvärr.

ST ställde frågan varför vi varje gång går igenom den gula blanketten så visar den i regel samma resultat och vad gör man då egentligen åt detta?
ST påtalade också att den gula blanketten måste dras i samverkan i respektive driftområde.

Övertid/arvodister/inhyrning
En avslutas i Ånge.
I Kiruna finns det en inhyrd, GC återkommer till nästa samverkan.

Lennart Nilsson i KRA har hyrt in 2 personer för tömning av bentonit.
ST efterfrågar en verksamhetsförhandling i frågan.

Sammanställning övertid t.o.m. okt sänds till ST inom det snaraste efter mötet.

 Vid pennan för ST

Jerker Liljeberg, Donny Sjöberg och Björn Hellqvist