Riskanalys Kundservice

Ann-Britt Angerman berättade att hon var ny på HR och arbetade med bl integrationen av nya kundservice. Man har bl a gjort en kompetensinventering av personalen samt vilka arbetsuppgifter som skall ligga på kundservice. I dagsläget har man identifierat att ca 10 årsman arbetsuppgifter inte skall ligga på kundservice. ST framförde att man inte varit involverat i arbetet, man lovade att påkalla ett extra samverkansmöte inom det snaraste.


Affärsläget/Marknadsläget

Tendenserna finns till ett sämre konjunkturläge. Främst är det inom skog och stål. Hur det kommer att se ut med transporter framöver är idag mycket osäkert.
I och med konjunkturläget har man räknat på vad ett tapp skulle innebära. Tappet blir inte bara på intäkter utan också på rörliga kostnader som el, diesel men även på minskad övertid. Det tittas nu på hur vi kan anpassa våra kostnader om konjunkturen ligger kvar på denna nivå.


Information om diskussion med CargoNet

CargoNet lämnar inrikestransporterna i Sverige i och med tidtabellsskiftet i december. Man har nu titta på att ta över dessa transporter som CargoNet kört, detta avgörs till viss del inom den närmaste tiden.


Information NTR integration

Beslutet är tagit att NTR skall integreras i GC och VD samt CM Mats Hansson har varit på plats i Trelleborg och informerat de anställda. På NTR finns 37 anställda samt några utländska bolag där anställda finns. Synergieffekter finns när man integrerar NTR med GC. Planen är att integreringen skall vara klar till den 1 mars 2012.

 

Personalläget

–      Bemanning

Förslag att arbete mer med målstyrning samt geografiskt.
Som bemanningschef efter Mats Andersson tillsätts Johan Gerdvall fr o m 1 januari 2012 med placering i Hallsberg.


Balanslista

Listan gicks igenom och de flesta punkter kvarstår eftersom det saknas resurser på HR att hinna med att ta i dessa frågor.


Övriga frågor

Intet.


Nästa möte

14 december

 

Vid mötet för ST
 Stefan B, Jerker L och Björn T