Minnesanteckningar Produktion Skyddskommitté
Datum: 2011-12-01 Plats: Solna

Framtidens lokflotta inom Green Cargo – chef lokteknik redogör
Green Cargo innehar 468 stycken lok till antalet
18 olika littera i flottan

263 ellok (varav 109 med radio)
205 diesel (varav 192 med radio)

61 stycken T44 lok finns idag (56 kvar efter ombyggnad,)
57 stycken 57 TD finns idag (62 att tillgå efteruppgradering av t44)
Vad gäller kvarvarande T44 kommer kartläggning vad gäller behovet av T44 light om vilka grundläggande behov som är viktigast.
Organisationsplan och GANTT-schema vad gäller uppdatering till T44 light. Start måndasskifte senast till mars 2012. ST har här att anmäla namn på skyddsombud att ingå i projektorganisation.

Planen är att bygga om samtliga rc3 (7st) och rc2 (54) till RD. Klart någon gång under 2014.
Idag är 18 stycken rc2 ombyggda till RD.

Vad gäller MA-loken vill man på sikt avveckla dem. En helhetsbild ska tas fram där man kartlägger äldsta loktyper och vårt framtida behov. Man vill minska antalet olika lok-littera och öka antalet i kvarvarande grupper som vi har inom Green Cargo.

RE-loken vinterförberedelser – ansvarig RE-lok redogör
En mörk historia från 2010/2011, fastkörningar i backar, stora vinterproblemen och tekniska problem.
Ny mjukvara som orsakade de värsta störningarna är nu utbytt. Alla buggar som fanns förra vintern är nu åtgärdade vilket medför högre tillgång på fordon.

ATC-fel p.g.a. rimfrost på kontaktledning är åtgärdat med RC-filter på tak och ökad jordning av atc-racken samt en aluminiumram monterad runt atc-antenner.

Påfyllning av sand (800kg i ett multipel)
Ny enhetlig typ av sand framtagen samt ett uppdaterat dokument för sandpåfyllning. Sandnivåer skall kontrolleras innan avgång från utgångsstation samt vid förarbyte ,och vid behov skall det fyllas på. Detta ger säkrare drift och minskat slitage.

Trots tydlig information från lokansvariga kvarstår vissa problem. Är problemet hur informationen skall kommuniceras ut till medarbetare?

Vad som är på gång?
Säkring av underhållskapacitet
Lokunderhåll flyttat från Boden tll Luleå. Utförande i produktionsnära anläggningar

Slirningsproblem
Installering av nya delsystem för att minska slirningsbenägenheten, samt implementering av en ny styrsignal till slirregleringssystemet likt RD.

Flexibilitet i tågvikter
Planer för att under en begränsad tid skapa möjlighet att minska tågvikterna vid svåra väderförhållanden och öka dessa vid goda förhållanden. Upprättande av en generell vinterplan som skapar beredskap för svåra vinterlägen. Detta ger högre punktlighet.

Hjulslitage RE
För att kortsiktigt minska hjulslitage vill man installera ett system som heter Duma som motverkar och begränsar slirningar. Detta system vill man installera redan nu innan jul och testa i skarpt läge.

16 stycken väskor till RE-lok utrustas med en värmeväska på loket. Monteras in på hösten och plockas ut till våren.

IORE loket har fast monterad värmeanläggning.
RC-loken saknar idag motsvarande utrustning.
Rapport från gruppen -arbete vid stark kyla, kommer att delges inom kort, gruppen hade sin avslutning 30/11-2011.

Avgasmätning utanför T44
På eländiga och slitna T44 upplevs det som höga nivåer avgaser när man åker utanför. Detta får hanteras inom ramen av projektet T44 light som startar till våren.

Kommunikationsplan – krav från ST
Det som tas beslut på i PR SKK kan inte återspeglas i skyddskommittéer på nivå driftområde.

Riktlinjer för överliggningsrum
Dagens riktlinjer är från 2004 och första officiella utgåva från 2006.
ST har med lokala företrädare tagit fram förslag till förbättringar för ett nytt dokument och vill att en arbetsgrupp tillsätts. Green Cargo föreslår också att en arbetsgrupp tillsätts.
Stefan Billberg medverkar från ST.

Kamratstödjare
Kamratstödjare kallas inte alltid ut när det är stationär personal involverad. Detta skall nu ändras på.
Kamratstödjare skall inte vara behjälplig att flytta lok/vagnar utan ytterligare personal skall i kallas ut för detta. Tyvärr saknas kamratstödjare på vissa orter och Green Cargo vill har fler och 2 stycken kurser kommer att arrangeras under mars månad 2012. Ansvaret av repetitionsutbildningar ligger på driftområdeschefen. Har man lokalt behov av detta får man ta upp frågan på SVG/SKK driftområde.

Säkerhetsdokument och dess utgivning
Allmän diskussion hur man säkerställer mottagandet av säkerhetsdokument hos produktionspersonal. Personal i säkerhetstjänst är skyldiga att ta del av ORDERTAVLA och EGET POSTFACK i samband med att denne påbörjar sin tjänstgöring.

Status SYNERGI – uppgradering
3 moduler. Riskanalyser, checklistor och internrevision är under uppbyggnad. Gammal fråga om att kunna göra avvikelserapporter hemifrån lever kvar men man har inte kunnat fixa det tekniska stödet ännu.
Grafisk uppgradering och ny version införs sannolikt under december 2011.

T44 – restriktioner radiostyrning
Är nu hävd

V5 – MULTIPELKÖRNING
Är nu möjligt att köra i multipel

 

 

Fotpall RE-lok – för kortväxta
Pall för placering över kvitteringsdonet är nu framtagen och produceras efter prototyp(Se bild).

Hantering av larminstruktion
Likformighet mellan driftområden. Sammanhängande rutiner och dokumentation vid störningsbekämpning och larm. En fråga som ST drivit länge verkar ge resultat. Instruktion klar inom kort.

Regler vid olyckor och tillbud hos andra järnvägsföretag
Författningar styr hur man skall agera vid olyckor. Hur andra företag efterlever lagar och regler har en påverkan på vår arbetsmiljö vid Green Cargo. Green Cargo har valt att i detta inte ange något företag då man inte bedriver en polisiär verksamhet. Dock anmäler Green Cargo alla olyckor till arbetsmiljöverket enligt lag, problemet är att alla tågoperatörer inte gör denna anmälan utan låter den enskilde jobba vidare. GC kommer att lyfta frågan i branschföreningen under nästa möte i januari 2012.
ST har valt att lyfta denna fråga till branschnivå då det får en påverkan på vår arbetsmiljö.

Nya regler varselkläder från 1 Jan 2013 – se rapport frånbeklädnadsgruppen
Från varselklass 2 till varselklass 3. Trafikverket har i sin skrivning uppgett att samtliga plagg skall vara av varselklass 3. Men då Green Cargo påtalat att det inte går att göra vissa kläder med klass 3 eller att vi troligtvis skulle behöva diskriminera små personer inom vårt företag. Man har nu tagit tillbaka skrivningen om att alla plagg skall vara av varselklass 3. Trafikverket håller på att göra en ny skrivning. Som troligtvis innebär att man får räkna ihop de olika plaggen. Men att tänka på så kommer vi alltid vara tvungna att använda minst två plagg i bangårdstjänst. Alla varselvästar kommer att bytas ut då dessa bara är klass 2. Och vi är tvungna att bära minst klass 3. Green Cargo tittar på möjligheten att tas fram en specialväst som innehåller den funktionalitet som krävs.

Bullerprojektet
NYTT POLICYDOKUMENT – A 55-03
Riktlinjer för användning av hörselskydd i trafiksäkerhetsarbete på järnväg.
Gäller från 1 januari 2012!  Innebär skyldighet att använda hörselskydd.

Statistik
Övertid redovisades – exkl. förseningsövertid och arvodister
2010 – ca.60.000 tim
2011 – ca.95.000 tim

Arbetsskador/arbetssjukdom redovisades maj-sept 2011
2009 – 19 ärenden
2010 – 33 ärenden
2011 – 28 ärenden

Utbildning grund arbetsmiljö 2012
10-12 april
13-15 november

Punkter för vidareföring till SKK driftområden
Protokoll från dessa möten skall tas upp på agenda på driftområdens skyddskommitté.

Kommande möten under 2012
7 mars, 30 maj, 12 september, och 5 december.

Vid pennan för ST
Jerker Liljeberg och Stefan Bieder