Datum 6/12-2011

Personliga tankar – ej yppat
ST kommentarer

Hänt sedan sist
Projektet förlängt till 31 januari 2011.

Det finns en bit kvar att göra vad gäller policyarbete, vilket var det ämne som dagens diskussioner ägnades åt. Det kommer att krävas att beslut om punkter och regelverk som nämns här under.

 • Tydligare policy medarbetare/chef
  Kommentarer ST: ST instämmer att det råder lite förvirring bland både medarbetare och chefer kring frågor och handhavande i processen och att behov av en policy kring detta finns.
 • Allt som inte inkommit till lönekontoret i rätt tid regleras vid nästa lönetillfälle
  Kommentarer ST: För detta krävs att chefer/arbetsledare attesterar i tid
 • Att lönekontoret får rätt att skicka tillbaka underlag när det brister
  Här diskuterades på mötet om lönekontoret är den enhet som skall kontrollera sådant som redan är attesterat då det kostar både tid och pengar?
 • Löneförskott
  – Löneförskott utbetalas ej
  – Har medarbetare eller chef inte lämnat in, attesterat m.m. i tid, blir det utbetalning nästa lön,
  Kommentarer ST: Man får inte ta bort möjligheten till förskott av två anledningar, dels då kanske medarbetaren inte är skyldig för att dennes arbetsledare/chef slarvar med attester och postgång samt attdet kan finnas situationer i den enskildes privatliv som kan ha behov av möjlighet till förskottsbetalning.
  Dock sade ST att givetvis kan man se över och skapa lite restriktioner kring förskottsutbetalning.
 • Regelverk kring köp av kransdagar ( kan styras med hjälp av blankett)
  Handlar om att styra upp, då chefer/arbetsledare ”dealar” med sin personal och medger avsteg från anställningsvillkoren
  Personlig reflektion – Detta torde vara arbetsgivarens bekymmer i sin helhet. Utbildningsfråga?
 • Kommunikation – både chef och medarbetare har ett visst ansvar
 • Utbetalning reseräkningar
  Reseräkningar betalas idag ut varje vecka. Detta borde utbetalas månadsvis och i koppling till nya lönesystemet.
  Kommentarer ST: Detta borde vara rimligt, båder ur kostnad och arbetsmiljöperspektiv sett, men det slår hårt på vissa delar av personalen . ST finner det inte acceptabelt att utbetalningar görs en gång per månad. En del av personalen likt oss som är fackliga kan samla på oss kostnader upp mot 3-5 tkr/månad, vilket är alldeles för mycket att ligga ute med själv. Ett eventuellt reseräkningsförskott skulle inte göra administrationen komplicerad.

  Semesterregler och Flextidshantering
  Kommentarer ST: Här är vi nu inne på saker som har med kollektivavtal att göra, detta är inte frågor rörande Rätt lön och Rätt pension. Pass på detta.

Sammanfattningsvis har Green Cargo ett behov av:
– Likformiga blanketter – köp semesterdagar/krans
– Regler, deadline för utbetalningar
– Översyn av flextidshantering – Blir problem när saldon inte är synliga i SAP-HR och en medarbetare skall sluta
– Inom processområdet kartlägga vilka aktiviteter som är viktiga att de blir rätt från början vid rekrytering/avreglering/avrustning

 ST har fått en vecka på sig att inkomma med synpunkter på informationen här ovan (punkter)

Vid pennan för ST
Jerker Liljeberg