Yrkande inför avtalsrörelse 2012 till Almega från ST avdelningen vid Green Cargo

 • Fastställa nattidsbegreppet. En renodling/fastställande av nattidsbegreppet till 22-06 skall ske.

 • Om man kör enstaka turer där man slutar och börjar på station som inte är hem station skall resan dit och hem vara egentlig arbetstid.

 • Ett-årigt avtal
  Avtalsperioden skall vara kort.

 • Vad gäller FP-dag så skall bör omfatta  ändras till SKALL OMFATTA  tiden mellan 18:00-06:00. 

 • ”Loss of license” måste bli en försäkring om den ska ge trygghet. Vackra ord har ringa värde i ett avtal.

 • Nolldag samt F-dag skall ej vara semesterkonsumerande.

 • Semestervecka omfattar M-S. I fall då arbetstagaren ej önskar semesterkonsumtion i veckoslutet skall detta anges i samband med semestervalet.

   

 • Blankdagar i hög omfattning. Arbetstagare löper allt större risk att hamna i en ”superskubb” då arbetsgivaren allt oftare lägger ut blankdagar i schemat. Regel skall skapas där man fasställer, övre gräns på max antal blankdagar under en schemaperiodperiod samt övre gräns över hur många blankdagar i följd som får förekomma utan personlig överenskommelse.

 Med reservation för ändringar och kompletteringar

//Avdelningsstyrelsen ST vid Green Cargo