Lokförarpool/ bemanningspool

Ett Inriktningsbeslut har nyligen tagits i samverkan för Marknad/Produktion om att inrätta en lokförarpool. Lokförarpoolen är tänkt att ligga som en fristående enhet under CPDB som till sinhjälp skall ha en personalstyrare och en arbetsledare. Antalet lokförare som skall ingå i denna enhet är i dagsläget beräknat till 25 stycken personer.
Ett formellt beslut kommer att tas när detaljernas kännedom finns.
Information kommer att lämnas fortlöpande om projektets arbete via vår hemsida spartrafik.com .
Varför vill då företaget starta en lokförarpool som man inte klarar av att hantera i dagens befintliga avtal?
Svar: Det blir nu ett fåtal utpekade personer på de tio största huvudorterna som kommer att ingå här. Arbetsgivaren får snabbare svar genom att slippa fråga fler personer om de är intresserade att lånas ut.
Hur ska poolförarna användas?
Svar: Vid sjukdom, arbetstoppar, banarbete, sommarperioder, utlåning till andra företag, etc.
Vilka kostnadsbesparingar görs i och med inrättande av lokförarpoolen?
Svar: Detta kan inte arbetsgivaren svara på i nuläget
Vad blir kostnaden för lokförarpoolen?
Svar: Detta kan inte arbetsgivaren svara på i nuläget
ST framförde att en stor del i våra kostnader grundar sig på företagets sätt att arbeta och planera.
I det ekonomiska läge företaget nu befinner sig i anser ST att starta en lokförarpool inte är kostnadsmässigt försvarbart.
ST står för trygghet och långsiktighet. ST befarar att en lokförarpool kan komma att urholka våra anställningsvillkor. Därför har ST valt att vara med i projektgruppen i syfte att påverka och bevaka våra medlemmars intressen.
ST har framfört att vi är intresserade av mer moderna arbetstidsregler med bättre kontinuitet än dagens önskemålssystem (söm). Fasta turlisteförslag för Göteborg och Kiruna har förevisats. Arbetsgivaren har inte visat ett intresse för detta trots att det innebar en besparing om MSEK 2,4 bara i Kiruna.
Slutgiltigt svar om ST skall skriva ett avtal eller inte gällande lokförarpool kommer att beslutas av ST’s medlemmar via era lokala sektioner.