ST’s krav på…..
Självstudier
Självstudier skall schemaläggas under ordinarie arbetstid. Självstudierna kan genomföras antingen på arbetsplatsen eller i hemmet. Datorer för självstudier skall finnas tillgängliga på arbetsplatsen. Instruktörer eller arbetsledare skall finnas på plats för support. Görs självstudierna i hemmet skall då support vara tillgänglig via telefon M-F 8:00 – 16:00.
Självstudier skall kunna genomföras i nära samband med certifieringsprovet. Enligt beslut i OPPB samverkan består en utbildningsdag av ett arbetstidsmått om 8 timmar.
OBS! Om självstudierna utförs i hemmet eller på annan plats än arbetsplatsen är detta på frivillig basis.

ST’s krav på…
Certifieringsprov
ST kräver att certifieringsprovet genomförs under ordinarie schemalagd arbetstid.
Minsta arbetstid vid enskilt arbetspass är enligt avtal 3 timmar. Görs certifieringsprovet i anslutning till befintligt arbetspass skall den totala arbetstiden/arbetsperioden rymmas inom de arbetstidsregler som finns enligt våra allmänna anställningsvillkor.
Certifieringsprovet skall finnas tillgängligt i samma stund som självstudierna är genomförda.

Arbetsgivaren har inte i avtal reglerat vad som gäller i ovanstående frågor med dom fackliga organisationerna.

ST har påtalat detta för arbetsgivaren och inväntar nu svar.

För dig som är ST-medlem och fått en utlagd OSS-dag (som arbetsgivaren kallar det) skall självstudier bedrivas.
Mer information följer så snart överenskommelse träffas i frågan.