Föregående mötesprotokoll

Lades till handlingarna med följande tillägg.

ST framförde att vår uppfattning var att diskussioner om en bemanningspool skulle föras i särskild grupp. Detta blev också beslutet till dagens protokoll.

Resultat

Rörelse Resultatet (RR) för 2011slutade på ­+ MSEK 147 för Rail.

För januari följer vi affärsplanen + MSEK 11 mätt på RR.

 Affärsläget

Nya affärer görs hela tiden. ST vill också ha en utfasning av Ma loken, vilket verkar vara svårt att få till i nuläget.

 Samverkansformer (diskussion)

Alla parter är överens om att samverkan behöver förändras och alltför lite tid har lagts på att hitta lösningar. Vi har olika roller men också mycket gemensamt. Centralt har vi nu tagit fram en plattform och nu skall övriga samverkansgrupper nu ta fram sin agenda med vilka frågor som skall behandlas i gruppen.

Central samverkan har beslutat att ge mer utrymme för diskussioner på möte. Ett kortare arbetspass vidtogs för att få fram idéer till en ny plattform för samverkan i världsklass.

–       Hur behandla ADHOC frågor framöver?

–       Alla möten behöver inte vara lika formella – avvägning måste göras

Hur går vi vidare? Alla tänker på tre saker att ta upp tills nästa möte.

Balanslistan

Här måste arbetsgivaren lämna WO i frågan.

 Övriga frågor

ST tog upp tillgång till servern och det material som behövs inför samverkan bl.a. Gula blanketten. Här har arbetsgivaren ingen lösning idag då det handlar om behörighet.