Minnesanteckningar PRDB-SVG 120227

Rapport Platå / Sap
Den nya versionen/uppdateringen av platå som var tänkt i februari är framskjuten till mars pga. att man inte hunnit testa den tillräckligt.

I övrigt inget nytt.

ST framförde att vi vill ha syftpil på turer där man får så kallad komptid för utebliven rast, för att förenkla för medlemmarna. AG lovade att titta över möjligheterna för detta och skulle återkomma.

ST framförde även frågan om hur Green Cargo´s system hanterar jourtiden mellan 0-4 då detta skall räknas in i avstämningen. AG skall återkomma.

Organisation bemanning
Green Cargo jobbar vidare för att få en bättre process inom bemanning.

Ett gemensamt kompetensregister visades upp som alla områden skall använda, (finns idag lite olika varianter av detta ute i verksamheten)

Personal bemanning
Rekrytering, ett vikariat på operativ bemanning är aktuellt.

Förslag att erbjuda XX, en tjänst på operativa och XX ett vikariat för XX fram till 121231.

Rutiner mellan bemanning och styrning
Det har varit problem med kommunikationen mellan bemanning och styrning när lokförarna ringt in med problem(man har blivit slussade emellan de olika funktionerna)

Detta sa AG skall fungera och det finns klara direktiv på hur det skall fungera, men man erkände samtidigt att vissa interna kommunikationsproblem kan ha förekommit.

Info bemanningspool
Poolen är tänkt att tillhöra bemanning.

Björn Nordh redogjorde hur företaget tänkt att beslutsvägarna och själva planeringen är tänkt att fungera.

Företaget tänker gå ut med en intresseanmälan för att få fram arbetsledare till poolen.

Man vill även ha in namn från PO om vilka som skall vara med att göra en riskanalys snarast!

Utläggning av Blankdagar
Frågan om varför utläggningen av blank-dagar är så felfördelade att vissa får många och andra erhåller inte någon, svarade AG att detta troligtvis berodde på att kompetensen styrde, men skall kolla upp om det fanns andra faktorer som spelar in.

Hantering av Noll-dagar
Frågan är en avtalsfråga och skall inte lösas i bemanning utan lyfts till Marknad/Produktion samverkan.

Genomgång av lokförarturer med avstegstillägg
Lista är utskickad, dock ställdes frågan om varför inte alla turer fanns med.

Johan lovade att titta över detta och återkomma.

Typveckan
Johan G hade ingen info om nya turer, men det påpekades att det faktiskt blivit ändringar som tillkommit.

Däremot så diskuterades semesterperioden och man ser att man har ett större behov i norr än i söder med den plan som ligger för närvarande.

Ag vill att vi nästa möte diskuterar principer på hur vi ska hantera de förändringar man redan känner till pga. banarbete osv. så man kan lösa detta på ett bra sätt innan sommaren. AG tar till nästa möte fram lite förutsättningar.

Gula blanketten
Fram till förra veckan hade man 68 kända avgångar, man konstaterar att vi ligger lite plus på personalsidan men att detta skall ”plan ut” till 2013.

Beslut är taget att man skall låna ut folk från söder till norr.

Övertid/arvodister/inhyrning
Övertidskurvan pekar nedåt i Jan låg vi på ca 10000 tim. Övertiden kommer att kunna redovisas i fortsättningen, då man hittat ett bra sätt för detta.

Antalet arvodist-timmar har under jan uppgått till 3801 timmar, Mickael N kommer i fortsättningen att göra en sammanställning.

Inhyrning- ingen ny info vid mötet.

 Övriga frågor
Vilka frågor skall behandlas i PRDB-SVG ?
Svar: Generella frågor rörande bemanning.

Postväxlingen i Göteborg?
Frågan är redan löst.

Vid pennan Björn Hellqvist och Kent-Olov Modd