Minnesanteckningar Central skyddskommitté Green Cargo 15 februari 2012

Handlingsplan för arbetsmiljö- och hälsoarbete
Tre nya hälsoavtal tecknade och start av dessa sker 1 mars 2012.
Info om nya företagshälsovårdsavtalen. Sju stycken infoträffar på våra huvuddriftområden varav en på HK kommer att hållas riktade mot chefer.

Extern revision av Bureau Veritas sker i 2012.
Interna revisioner 2012 omfattar flygbränsletransporter från Gävle Hamn till Arlanda, med fokus på farligt gods transporter samt Outokumpu kundflöde.

Arbetsolyckor
Statistik för helåret 2011 att jämföra med 2009 och 2010 års utfall. Statistiken visar dokumenterade arbetsolyckor med arbetsskador registrerade. Den statistik som meddelades under 2011 i oktober var felaktig p.g.a. bugg i synergi. Här följer rätt siffror.
2009 hade vi 59 arbetsskador, 2010 var det 61 arbetsskador och under 2011 registrerades 58 arbetsskador.

Nya eller ändrade lokaler, anordningar, arbetsprocesser, arbetsmetoder eller arbetsorganisation
Nya riktlinjer för skydd mot buller gäller från 2012-01-01. Detta är redovisat tidigare.
Riskbedömning av ny kollektion av arbetskläder som ev. ska ersätta befintliga specialkläder är gjord tillsammans med skyddsombud från Göteborg. Det ser ut som att Green Cargo kan genomföra förvandlingen till varselklass tre till samma pris som idag eller t.o.m. billigare. Leverantör kommer också ha möjlighet att genomföra kompletterande tillverkning på plats i Borås.

Friskvårdsbidraget
Av 2718 anställda utnyttjade 546 personer till någon del friskvårdsbidraget under 2011. Det diskuterades om vad som kan göras för att höja graden av medarbetare som använder sig av bidraget. Hjälper det att höja summan av ersättning?

Risksituationer som kan föranleda ohälsa eller olycksfall
Dispensärenden för arbete i trafiksäkerhetstjänst. Vad gäller och vem beslutar? Transportstyrelsen en trång sektor i sammanhanget. Green Cargo skall ta upp frågan för diskussion med Transportstyrelsen för att se vad man kan göra åt detta och vad detta får för konsekvenser för både medarbetare med en lång väntan och effekterna i kostnad för Green Cargo med dessa långa handläggningstider.
I dagsläget är det EN läkare som handlägger hela branschen inom järnvägstrafik, alltså inte bara Green Cargo.

Upplysning rörande arbetsmiljön
ST meddelade frågan om att köra tåg i kyla lyfts igen till nästa Produktion Skyddskommitté.
Skithusfrågan/ Toaletter på linjen – Inventering av toaletter börjar bli färdig. Rapport från produktion skyddskommitté när detta är klart.

Nya lagar och föreskrifter samt övriga skrivelser och tjänster från myndigheter
Från februari 2012 är Notisum leverantör av laglistorna för arbetsmiljö, miljö, trafiksäkerhet samt verkstad. Klart för publicering via Chefsforum i steg ett och Cargonet i steg två. Vidare info hur ni kommer åt denna tjänst får meddelas via arbetsgivaren. Vi förevisades funktionen och denna är ett steg i rätt riktning i hur vi kan inhämta info om lagar/regler. Alla anställda vid Green Cargo har tillgång till tjänsterna, dock endast från Green Cargos datorer. Håll utkik på intranet.

Sjukfrånvaro, arbetsanpassning och rehabverksamhet
Sjukfrånvarorapport från divisionerna är under utveckling och CSKK håller på att ta fram ett rapportmaterial som skall vara lätt att överblicka ur statistisk synvinkel. Några ur CSKK representanter har fått detta i uppdrag. När vi väl har ett bra underlag så skall vi också tänka över vad vi vill ha ut av materialet, det vi läser ut måste ju rimligen föranleda till att åtgärder görs.

Frågor anmälda av Fackförbundet ST gällande arbetsförhållande som kan påverka utvecklande av sjukdom m.m.
Hög andel av förare på en viss ort i landet har drabbats av hjärtproblem, ca 6 % eller om man utläser efter ålder är det ca 15% mellan en viss ålder som drabbats. Frågan får först tas upp o lokal SKK, men arbetsmiljöchefen skall ta kontakt med Feelgood för att se över vilka möjligheter vi har att följa dessa trender inom ramen av företagshälsovårdsavtalet i framtiden.

Frågor anmälda av Fackförbundet ST gällande rutiner alkohol och drogområdet
Policy – Green Cargo och drogtester – Följande frågor hann inte av tidsbrist hanteras på under mötet men svar sändes till undertecknad via e-post. Följs upp på nästa C SKK
Vilka typer av tester skall företaget använda sig av och vid vilka tillfällen (när, hur) när företaget har misstanke om alkoholmissbruk?
Kan misstänkt person arbeta i säkerhetstjänst under utredningsperiod?
Under vilka grunder kan företaget utvidga testerna?
Vilka personalkategorier är skyldiga att göra test vid misstanke?

Utbildning
Grundutbildning i arbetsmiljö 2012.
Utbildningstillfällen. 10-12 april (fullbokad) samt 13-15 november. Är du i behov av utbildning i arbetsmiljö anmäl detta då till närmaste chef.

E-learning. L-ABC ska genomföras för administrativ personal under 2012. Innan start av detta ska en genomgång av LMS-plattformen göras via HR-staben.

Självstudier. ST valde att inte diskutera självstudier i detta forum då detta är avtalsfrågor och bör hanteras separat.

Jämställdhet.
Det skall genomföras aktiviteter med betoning på jämställdhet, dock ej framtagna ännu. I maj månad skall en utbildning hållas för chefer i jämställdhet.

Övriga frågor
Arbetsmiljöinriktning 2012 spikades, kommer att publiceras inom kort.

Kommande möte
Solna, 21 maj 2012.
Vid pennan för ST Spårtrafik
Jerker Liljeberg