Observera att detta inte är yrkanden till lokalt avtal Green Cargo.

STs yrkande om löner och anställningsvillkor för avtalsområde Spårtrafik inom Almega Tjänsteförbunden, från 1 april 2012
Beslut_Yrkande_SparT_16_feb_2012 – branschavtal

Avtalsinriktning
Fackförbundet ST vill verka för en fortsatt utveckling av de löne- och villkorsavtal förbundet tecknar med Almega, med utgångspunkt i att hitta gemensamma lösningar som underlättar tillämpningen för de medlemmar som omfattas av avtalen.

ST vill se en utveckling av ett löneprocessavtal, med inriktning på att förtydliga inflytandet för medlemmar och lokala parter genom tydliga regleringar av löneprocessens olika moment.

Löneutvecklingen ska vara likvärdig med andra delar av arbetsmarknaden. Utrymmet ska vara ett lägstutrymme som beräknas i procent med 3,5%.

I en strävan mot en förbättrad arbetsmiljö behöver arbetstagarnas fysiska- såväl som psykosociala miljö ses över och förbättras.

Tillämpningen av arbetstidsregleringarna ska belysas med fokus på återhämtning och möjligheterna att kombinera arbetsliv och fritid.

En viktig beståndsdel i att uppnå en god arbetsmiljö och kvalitet i verksamheter är att medarbetare, utan risk för repressalier, kan förmedla brister inom verksamheten.

Företag som finansieras av allmänna medel, är hel- eller delägda av det offentliga eller har ett uppdrag av det offentliga ska omfattas av avtal om meddelarfrihet.

Avtalsperiodens längd ska vara 1 år.

Löneavtalet/Löneprocess
De centrala parterna ska aktivt bidra till att utveckla ett löneprocessavtal för att därigenom underlätta för företagen att nå målen för verksamheten samt säkerställa konkurrenskraftiga löner för de anställda. Centrala parter ska gemensamt ta fram en lönebildningsprocess där lokala parters inledande arbete, lönesättningskriterier, lönesamtal och förhandlingsmoment beskrivs och definieras.

Ett villkor för en väl fungerande lokal lönebildningsprocess är lönesättande chefers förutsättningar och mandat att lönesätta medarbetare.

De sakliga grunderna för lönesättningen ska tillämpas likartad för sådana medarbetare som har likartade eller näraliggande arbetsuppgifter oberoende av facklig organisationstillhörighet.

Enas inte de lokala parterna om annat ska heltidsanställd arbetstagare ha fått en garanterad löneökning om 500 kr i månaden. Om de lokala parterna inte enas om annat ska den lokala lönerevisionen vara avslutad senast 3 månader efter det att de centrala parterna kommit överens om nytt branschavtal. Utbetalning av lönerna ska ske utan dröjsmål.

Statistikavtal
Ett lönestatistikavtal tecknas för branschen som förutsättning för centrala parters uppföljning och säkerställande av en väl fungerande löneprocess.

Allmänna anställningsvillkor
Möjligheterna att tillämpa olika, på varandra efterföljande tidsbegränsade anställningsformer ska begränsas.

Arbetstid och arbetstidsrelaterade tillägg
Förtydligande och definition av vilka arbetstagare som kan träffa enskild överenskommelse med arbetsgivaren om ytterligare övertid.

Regelverket för återföring av övertid och dess tillämpning ska förtydligas.

Ex. Arbetsgivaren – ska kunna redovisa på ett adekvat sätt innevarande övertid och förekomsten av ev. återförd tid genom ett tidsredovisningssystem.

All tid som ställs till arbetsgivarens förfogande ska vara egentlig arbetstid.(Passresa).

Fridagsperiod ska omfatta tiden mellan tiden från kl. 18 dagen före till kl. 06 dager efter.

Fridag ska förläggas på stationeringsort (verksamhetsort).

Tillägg och andra förekommande ersättningar ökas procentuellt i förhållande till

löneutrymmet.

Arbetsmiljö
Ensamarbete får ej förekomma ombord. Endast om särskilda skäl föreligger får detta förekomma.

Utbildning i arbetsmiljöfrågor enligt befintligt avtal utvecklas så att uppföljning och avstämning sker efter de första 6 månaderna samt att kompletterande utbildning planeras och läggs ut.

Föräldraledighet
Antalet månader med ersättning vid föräldraledighet utökas från 5 till 6 månader.

Trygghetsfrågor
Omställningsskyddet för personal i säkerhetstjänst ska utvecklas till lämpligt skydd X.

Meddelarfrihet
Avtal om meddelarfrihet ska tecknas för bolag som finansieras av allmänna medel, är hel eller delägda av det offentliga eller har uppdrag av det offentliga.

Fackförbundet ST förbehåller sig rätten att inkomma med ytterligare yrkanden, tillägg och kompletteringar.