Minnen styrning samverkan 2012-02-28

TÖA – TågÖvervakningsApplikation
Nuläge – excel-filer med överblick, dock inte applicerbart när övervakning för volvo implementerades. Inte överblickbart när det blir 170 rader, mkt scrollande osv.
TÖA är en fristående applikation framtagen tillsammans med EDB som ersätter checklista i excel och e-post från outlook.

Kontrollpunktlistan använder sig av följande begrepp:
– Resurs – Finns resurser för uppdraget, Platå
– Anmälning – Har förare anmält sig
– Avgång – Har tåget avgått?
– Passage – Har tåget passerat delsträckor i tid?
– Ankomst – Har tåget ankommit slutdestination 
– Utväxling – Har utväxling till kund skett?

Roller och ansvar i TÖA
OAM ansvarar för att: 
Upprätta förseningsintervaller för kund, individuellt anpassade
Skapa sträckor för grundtåg
Skapa notifieringsmall
Generera kontrollpunktslista för sina kunder varje torsdag för kommande vecka .
TRAFIKSTYRARE ansvarar för att:
Följer upp kontrollpunktslistan mot systemen (övervakningssystemen).

Kontrollpunktslistan uppdaterar sig själv och endast visar den info/avvikelser som inträffat. Trafikstyrningen/informatören jobbar endast med avvikelser och  dessa dokumenteras i TÖA istället för i Här & Nu. Även kvalitetsavgifterna kommer i framtiden att hanteras i TÖA.

Mål att TÖA startas som pilot per den 2 april och Baseport blir det första skarpa upplägget i drift.

ALF – Alla Löpande Förändringar
Filen finns numera i särskild version för bemanning som innehåller just den info som krävs för deras uppdrag. ALF skall på sikt föras över till en SQL-server för att öka prestandan.

Accessfilen utvecklas löpande, nedan kan du se vad de olika förkortningarna innebär.

B29=Spärrfärd
B25å=Återanordning
B25i=Inställse
B24=Anordning

 

ST informerar om att när man söker ut tåg i ALF kan man i dagsläget bara söka ut på intervall mellan olika datum, vilket i sin tur kan generera allt från 1 – 200 rader/träffar på varje tågnummer. Man kan inte söka på dagens elelr gårdagens tåg, inte heller morgondagens.
ST föreslår att funktion byggs in där man kan se tåg/händelser på fritt valt datum. AG säger att det finns ett system som heter Klang som skall kunna hantera denna information.

Samarbete Operativa Centret
Det pågår ett arbete med att ta fram gränssnitten mellan styrning och bemanning. Arbetet fortskrider och det enda man hittills konstaterat är två punkter.

 – Styrning – Hanterar problem med tåg,vagnavikelser och är  operativ chef när denne inte finns i tjänst.

 – Bemanning – Hanterar problem med turen, vilan inte erhålls etc.

Integrering av skift kundservice
De som idag jobbar skift inom Team Stora kommer under projektet nya kundservice att lyftas in i en egen ruta inom styrning som heter INFORMATÖRER. Deras arbetsuppgifter blir på sikt att stötta trafikstyraren med bl.a tidtabellsarbete. Blir pilot i projektet TÖA. Inga större ändringar på schemat innan september 2012.

Gemensam arbetsplatsträff för berörda avdelningar hålls 1 mars kl. 14.00 (riktningen).

Vid pennan för ST Spårtrafik

Jerker Liljeberg och Kenth Bergqvist