Minnesanteckningar Central skyddskommitté Green Cargo 25 juni 2012

Hur ska vi jobba inom CSKK var en fråga som diskuterades under mötet

ST vill jobba på följande sätt inom central skk

–          Vi vill jobba framåt på ett mer målinriktat arbetssätt

–          Vi tittar gärna på statistik, men vi måste också hitta ett sätt över vad vi skall göra av informationen. Inte står mening med att bara titta på siffror.

–          Vi vill djupdyka lite mer i de ämnen som klassas in under ”må bra på jobbet”, med detta menar jag arbetstider, schemaläggning och familjeliv

–          Vi inom ST är också villiga att ta på oss vårt ansvar för att verka för en bättre miljö, vilket i sig innebär att när vi hittar sådant som inte fungerar om det ska skall vi också samla in fakta så att vi i CSKK kan ta ställning till ärendet.

–          Handlingar och bakgrundsfakta måste ut i tid och samtliga deltagare skall förväntas ta del av detta och komma förberedda till mötet.

 

AG vill jobba på ungefär samma sätt men förtydligar på vissa punkter

–          AG vill att vi inom gruppen CSKK inte ska särskilja våra roller utan ta gemensamt ansvar för hur vi vill ha det med arbetsmiljön inom företaget. Det är gruppen som ha möjlighet att lägga denna grund.

–          AG vill också att vi är faktabaserade i våra intressefrågor och vill att samtliga i gruppen använder sig av exempelvis ”Powerpoint” för att tydliggöra sitt budskap – Hur ser situationen ut idag? Vad för det för komplikationer? Förslag till lösning!

–          AG önskar också att samtliga i gruppen är väl förberedda och inför varje möte inlämnat en egen rapport om egen verksamhet i Powerpoint!

Fortsatta diskussioner kommer att föras  under nästa möta 2-3 oktober

Rapporter
Kort lägesrapport kring implementeringen av våra nya hälsoavtal. Det flyter på och fungerar bra, några små saker att justera på någon ort.

Kort lägesrapport från Beklädnadsgruppen gällande framtida skyddskläder (varselkläder) för berörda medarbetare.
De plagg som Green Cargo använder sig av är modifierade standardplagg som tillverkas efter beställning när lagret tagit slut, vilket medför att det har fram tills nu varit svårt att få fram kläder i tid då dessa tillverkas utomlands och väntetider på upp till 6 månader kan ske. Detta är givetvis inte acceptabelt vare sig ur arbetsmiljösynpunkt eller lagstadgad säkerhetssynvinkel.

Leverantören har sedermera tagit fram en lösning där man vid tilläggsbeställningar och personliga anpassningar kan göra motsvarande modifiering på plats i Borås (leverantörens lager) och som då kan levereras en till två veckor efter beställning.

Statistik – sjukfrånvaro och arbetsskador
Arbetet med att ta fram ett lättöverskådligt förslag för presentation av statistik löper på och ytterligare modifiering görs till nästa möte. ST talade här om att om vi ska titta på och ta fram statistik måste vi då också ha en plan för vad vi ska skapa för åtgärder. Förhoppningsvis kommer de nya rapportpaketen att vara oss till hjälp i detta arbete.

Ojämnt flöde – arbetsskaderapportering
Då indikationer från personalorganisationerna misstänker man att arbetsskador inte registreras fullt ut till försäkringskassan. AG har kollat med de olika driftområdena över landet och vissa indikationer har då framkommit där personal vill ha lite utbildning i hur man gör. Några frågor som diskuterades var  – Rapporterar vi in allting eller struntar vi av någon anledning att göra det? Kan den nya versionen av Synergi påverka?

Frågan kvarstår att lösa och AG ställer frågan hur vi kan engagera våra skyddsombud i frågan? Mötet föreslår att alla letar efter konkreta exempel där arbetskaderapportering inte fungerat. ST har lovat att återkoppla i frågan till nästa möte.
Utbildning kommer dock att hållas för de som önskar erhålla detta.

Anhörig-information
Hittills har anhörighetsinformation sparats i pärmar ute på arbetsplatserna i olåsta hyllor och skåp, vilket inte är förenligt med PUL (Personuppgiftslagen).
SAP-HR som är vårt personalhanteringssystem innehåller numera 2 fält för samtliga medarbetare där man i SAP-Självportalen kan mata in uppgifter om telefonnummer till anhöriga

Ny organisation
I samband med att den nya organisationen tas i drift görs en översyn av delegeringsordningen i företaget för att säkerställa vem som har arbetsmiljöansvaret. Förutom arbetsmiljöansvaret omfattas även miljö, trafiksäkerhet och elsäkerhetsansvaret.

Risksituationer som kan föranleda ohälsa eller olycksfall
Ensamarbete med användande av larmtelefon. En olycksövning i Nässjö april 2012 visar på brister i larmkedjan. Ungefär 1 falsklarm om dagen kommer in, vilket är allvarligt då man kan göra en koppling/tolkning till vargen kommer. I de fall då ett falskt larm uppstår och SOS de facto får en kommunikation är inget bekymmer. Larmet triggas vid en lutning på 45 grader.

Upplysning rörande arbetsmiljön
Skriftliga rapporter från Produktion och Marknad samt personalorganisationerna är bifogade utskicket med dagordning m.m. inför varje CSKK–möte.

Sjukfrånvaro, arbetsanpassning och rehabverksamhet
Sjukfrånvarorapporter från divisionerna Produktion och Marknad, samt sammanslagna staber presenterades.

Äntligen – Numera klassificeras man som långtidssjukskriven från och med dag 15 (tidigare dag 30), alltså den dag då Försäkringskassan går in. Detta är en fråga som ST velat få till under många år nu.

Nytt verktyg/arbetssätt för att effektivare förlja insatser och åtgärder som berör långtidssjukskrivna (rehabinsatser).  
Ett excelblad har skapats som endast HR-konsulterna har tillgång till.

Utbildning
E-learning, L-ABC är klar att genomföras för administrativ personal

Föreläsning i dialogform av Ljung & Sjöberg vid 10 orter runt om i landet kommer att genomföras under senhösten 2012. Föreläsningen kommer att hålla i dialog med personalen gällande Alkohol, droger -Rehab

Utbildning i riskbedömning för Produktions högsta chefer genomförd 4 och 5 juni 2012.
ST påtalade här om vikten av att alla gått en utbildning i riskbedömning och i synnerhet den som är ansvarig och håller i denna.

Utbildning av vissa skyddsombud i riskanalys och riskbedömning efterfrågas av personalorganisationerna.
ST har lyft denna frågan inför mötet och AG svarade att när det gäller riskanalysutbildning är det en arbetsgivarorienterad utbildning och hela gruppen som medverka vid en riskanalys behöver inte ha utbildningen. ST svarade då att detta kan man på ett sätt förstå men efterfrågade ändå om det inte finns möjlighet för exempelvis två från varje personalorganisation kunde få gå den i alla fall.

Frågorna om Riskbedömning och riskanalys skall vi fortsätta diskutera under nästa möte

 Övriga frågor
Ny stegtävling till senhösten är inplanerad.
ST berättade här att man inte med säkerhet når ut till de som verkligen behöver nås i hälsofrågor, då många av dem som ställer upp i stegtävling väldigt ofta redan är hurtiga. Hur når vi dem andra?

Ledningen har också ytterligare planer på hur man kan jobba med satsning på hälsan som presenteras till hösten när man vet lite mer.

 Nästa möte är planerat den 2-3 oktober i Stockholm

 Vid pennan för ST Spårtrafik
Jerker Liljeberg