Tarifflöner
 Parterna är överens om att tariffmånadslönerna skall vara följande fr.o.m. 2012-04-01.

V28               17 900 kr/mån
V29               20 800 kr/mån
V20               24 450 kr/mån
V10               25 000 kr/mån

V21               25 695 kr/mån
V22               26 575 kr/mån

F17                17 900 kr/mån
F18                22 275 kr/mån
F19                25 500 kr/mån
F10                29 800 kr/mån
F11                32 760 kr/mån

Medarbetare i V29 som uppgraderas till förare av tåg, tillgodoräknas tiden i V29 vid inplacering i tariffsteg F19. Tiden i F19 får inte understiga ett år.

Medarbetare i tariff som inrangerats fr TGOJ ges en avtrappning av lönetillägg med start per 2012-04-01. Instruktörer och förare avtrappas på tre år medan växlare avtrappas på två år. Avtrappning sker med hänsyn till ev. framtida lägstlönegarantier.

Instruktör           Tillägg 1996 kr   avtrappning 2012, 500 kr
Förare                   Tillägg 1076 kr   avtrappning 2012, 270 kr
Växlare                 Tillägg 331 kr     avtrappning 2012, 165 kr

Befintligt lönetillägg för medarbetare med försålda överdagar räknas upp enligt tidigare överenskommelse.

Rangerledare placerade i V10/20 ges tillägg så att de har en sammanlagd månadslön om minst 25 695 kronor.

Vissa avräkningar av utgående fasta lönetillägg görs.

Parterna är överens om att fr.o.m. 2012-04-01 är grundlönen för reparatörer
25 915 kr/mån.

Utformning av en kompetenstrappa för verkstadspersonal inom Green Cargo diskuteras vidare för slutförande före nästa lönerevision.

Individuella löner
För den med individuell lönesättning så skall närmaste chef redogöra för utfallet!

Allmänna anställningsvillkor
Parterna enas om att ändra vissa rörliga lönetillägg enligt följande:

Ob                                             39:51 kr/tim
Ob vid storhelg                   88:79 kr/tim

Restid enkel                         60:54 kr/tim
Restid kvalificerad            90:76 kr/tim
Semestertillägg är inkluderat i beloppen.

Lägsta lön i §5 mom 1 ändras med branschavtalets nivå.

Parterna är vidare ense om vissa ändringar:
Till § 7 mom 4 andra stycket i avtalet om allmänna anställningsvillkor:

”Arbetstagare som har 30 dagars semester enligt §11 mom 2 har inte rätt till övertidskompensation.
Anm: För arbetstagare som före 2012-05-03 tecknat avtal om 28 dagars semester gäller motsvarande regel.”

Till § 11 mom 2 andra stycket i avtalet om allmänna anställningsvillkor:
Andra punktsatsen ”28 dagar för arbetstagare …” utgår.

Sista stycket ändras enligt följande:
” Överenskommelse kan träffas med arbetstagare i annat fall om rätt till 30 dagars semester i stället för särskild övertidskompensation.

Lokalt avtal kan även träffas om att arbetstagare ska ha rätt till 30 dagars semester i stället för särskild övertidskompensation.”

Ny text:
” För arbetstagare som före 2012-05-03 tecknat avtal om 28 dagars semester gäller dessa regler även fortsättningsvis.”

 Till § 16 i avtalet om allmänna anställningsvillkor:
”Mom 1

Detta avtal gäller fr o m den 1 april 2012 till och med den 31 mars 2013. Efter avtalstidens utgång fortsätter avtalet att gälla med sju dagars ömsesidig uppsägningstid om parterna inte dessförinnan träffat nytt avtal.

Mom 2
Uppsägning av avtal om löner och allmänna anställningsvillkor ska ske senast 14 dagar före branschavtalets utlöpningstidpunkt om inte annat överenskommits.

Arvodesavtal
Lägstarvodena ändras enligt följande:

Arvodesklass                  Lägstarvode
A1                                       72,64 kr/tim
A2                                       80,58 kr/tim
A3                                       100,72 kr/tim

Övrigt
Parterna är överens om att en översyn av lönesystemavtalet och lönebildningen inkl förutsättningarna för tariff V21-V22 ska göras inför löneöversynen 2013.

Parterna är överens om att en översyn av arbetstidsreglerna startas i höst. I det arbetet ska även omfattningen av de garanterade fridagsperioderna lördag-söndag medtas.

Frågan om att införa bruttolöneavdrag för att växla lön mot pensionspremier utreds vidare.

Avtalsgruppen ST