Minnesanteckningar Central skyddskommitté Green Cargo 3 September 2012

 Mötesform
CSKK nu med rapportpaket från både arbetsgivare och personalorganisation presenterades.

 AG rapporterar:

Hälsoscreening: Planeringen inför starten 1 oktober med erbjudandet till våra medarbetare att fylla i hälsoenkäten går enligt plan. Arbetsgruppen för detta hälsoprojekt försöker fånga upp allt som kan vara aktuellt för en framgångsrik hälsoaktivitet under oktober månad. Alla medarbetare kommer få hälsoenkäten via e-post, men det kommer också att finnas möjlighet att nå enkäten via Cargonet och då logga in med hjälp att sitt personnummer. Chefsinformation om hela upplägget kommer ut under första halvan av september månad. En testkörning i ”skarpt läge” genomförs 11-13 sept och omfattar 15 medarbetare.

Stegtävling: Planeringen för en stegtävling inom hela Green Cargo under perioden 1 nov-15 dec är under uppstart. Tanken är att genomföra tävlingen som en ”stadskamp” mellan alla Green Cargo orter i landet. Snittresultatet för antalet deltagande medarbetare per ort blir det som avgör ortens placering. Enkelt upplägg med möjlighet att även tillgodoräkna sig andra fysiska aktiviteter än just gång, jogging eller löpning, ska vara möjligt. Offert från två tänkbara leverantörer av aktiviteten är på gång in.

Föreläsningar av Ljung & Sjöberg: En föreläsning och dialog inom området kring alkohol- och droger, kommer genomföras av vår samarbetspartner Ljung & Sjöberg under sen hösten 2012. Det blir våra 10 största Green Cargo orter som kommer att få besök. Upplägget blir ca 60-90minuter långt, öppet för alla medarbetare som har möjlighet och intresse att delta. Det blir både information inom området, men även diskussion om situationen på orten och vad Green Cargo och Ljung & Sjöberg kan uppnå tillsammans.

Informationsmaterial – Rehab: HR-konsult vid Driftområde Väst i Göteborg har på uppdrag från driftområdets ledningsgrupp tagit fram ett gediget informationsmaterial som beskriver en rehabprocess från A till Ö. Detta material är enkelt, lättförståligt och mycket informativt. Att använda detta bara inom Driftområde Väst är resursslöseri, så självklart ska det användas inom hela företaget när behov uppstår. Likaså kan materialet användas som en del i den nya arbetsmiljöutbildning som är under framtagande. I dagsläget finns endast arbetsmaterial som sände ut till ledamöter inom C SKK.

Arbetsmiljöutbildning – Grundkurs: Den befintliga grundutbildningen har drivits enligt ett och samma koncept under ett stort antal år. Nu är det dags att modernisera och förnya denna viktiga utbildning. HR-staben håller tillsammans med Feelgood på att utforma en ny utbildning som troligtvis kommer innebära vissa förstudier på hemorten, en internatdel med ökat hälsofokus, samt en eftersummering på hemorten med kunskapstest. En uppföljningsdel efter genomför utbildning är också av intresse. Premiär för den nya utbildningsformen blir i november månad. 10 utbildningsplatser finns i dagsläget kvar att erbjuda organisationen.

Nya larmtelefoner: Nya larmtelefoner installerade i hela landet. Finns även planer på att ta över delar av larmkedjan själva. riskanalys kommer att genomföras

Utrustning med ”blåtand”: Planering för införande av utrustning för blåtand och hörselkåpor för 2013/14 pågår.

E-learning: E-learningmodul skapad i ämnet [Ensamarbete med användande av larmtelefon] och kommer att användas första gången under fortbildningen Q4 2012.

Nya lagar och föreskrifter: Den gamla laglistan i dokumentform är begraven. Tjänst via nätet finns idag tillgänglig istället. Leverantör är www.notisum.se. Sidan nås utan inloggning via Green Cargos datorer (intranät).

 

ST kommenterar/rapporterar:

ST framförde att man vill vara med och tas fram innehållet i den nya grundutbildningen i arbetsmiljö. Referensgrupp sätts samman på ST´s inrådan och där kommer vi att få vara med och påverka innehållet i utbildningen. Referensgruppen startar när mer material finns att ta ställning till.

Enkäten om arbetstiderna: Söm, framförhållning i schema och åkbarhet i turer samt frågor om fasta turlistor är ämnen som är  viktiga för oss att tas med i enkäten. Blankdagar och dagis – en dålig kombination. ST framförde de synpunkter som kommer från medlemmar och förtroendevalda. EV. blir det nu en temadag i sov och –arbetstider under nästa CSKK.

Parkeringsspår: (tas upp på PR SKK). Nationellt bekymmer kring regelverket och vår produktion/planering har påverkan på arbetsmiljö och säkerhet.

Situationen på bangårdarna: (tas upp på PR SKK). Det växer inte längre bara sly på våra bangårdar, det är på sina ställen mer likt skog, även gångbanor är undermåliga på många orter.

Sömn och vakenhetsstörningar: Stora dygnsrytms rubbningar, flera gånger i veckan bland förarpersonalen

Utbildning – Riskbedömning: Riskbedömningar och den s.k. egenuppföljningen ställer lite krav på kunskap. Denna kunskap är alltför ofta väldigt låg.

 

 

ARBETSMILJÖMÄSSA – 24-25 okt mässa (24okt 100-årsjubileum för skyddsombud i Sverige)

Nästa möte är planerat den 2-3 oktober i Stockholm (Kronan)

 Vid pennan för ST Spårtrafik
Jerker Liljeberg