Olyckan i Sundsvall
Orsaken till olyckan är inte klargjort på något sätt.
Ledningen har fått en indikation på att något kan ha varit fel med loktypen så dessa har då tagits ur trafik tillsvidare.
Onsdagsmötena ligger kvar tillsvidare ang organisationen och vid dessa möten kommer vi också stämma av vad som framkommer efter olyckan.

Resultat
Konjunkturen visar sig nu också slå igenom hos oss och vi har tappat intäkter under juli och augusti som redovisas tillsammans p g a sommarens skiftande produktion. Den försäljningsnivå som var uppsatt under året kommer vi att uppnå, däremot kompenserar inte dessa nya affärer för den allmänna konjunkturnedgången.

Northland
När det gäller rekrytering/bemanning i Narvik så kommer detta att köpas in externt. Man har anställt några på bangården i Kiruna som skall avlösa lokförarna som innehar tjänsten idag. Man kommer att rekrytera personal och göra detta via KY skolan. Man förskjuter tjänst från Boden mot Kiruna. Man kommer att prioritera Norgeutbildning för de som finns i Boden och de som lånas in placeras i Boden i första hand. Ev kommer även Norgeutbildning ske av förarna i Borlänge.

Vi kommer inte att erbjuda vagnar till Northland. När det gäller lok så är det underhållet som är det stora problemet. I Norge så löser det sig säkert med några av de som finns där, däremot i Kiruna så arbetar man på en lösning.

Lokaler har man i dagsläget två alternativ, Kiruna Centralstation eller ute på malmbangården.

Affärsläget
Bekymmersamt är läget för stunden. Vi tappar på de stora kunderna och ingen ljusning syns på kort sikt. Dock går nyförsäljningen bra men detta täcker inte det vi tappar totalt.

Arbetstidsenkäten
Mikael Olrog presenterade enkäten utifrån utseende och layout. När det gäller själva frågorna så kommer man att kalla till ett nytt möte för att gå igenom frågeställningarna. ST är ännu inte överens med AG då dessa inte tagit in våra frågor kring BP/SÖM och fast turlistor.

Handledare
En fråga hade kommit in angående hur man skall rekrytera handledare. Leif Gustafsson var med på telefon och förklarade att man håller på att se över rollen.

Samverkan 
ST lyfte frågan kring samverkan i och med den nya organisationen. Frågan kommer att hanteras på nästa samverkan.

 

Vid mötet för ST

Stefan B, Jerker L och Björn T