Minnesanteckningar Produktion skyddskommitté Green Cargo 12 september 2012

 

Nya larmtelefon gicks igenom
Först vibrerar den, sedan efter 30 sekunder börjar den pipa, sedan går larmet iväg och telefonen för ett jäkla liv – sms sänds och ringer upp SOS Jönköping. I deras datasystem kopplas samtal och sms upp och en position syns på kartan och eventuell hastighet. När ett larm går kan ingen annan ringa till telefonen förutom SOS, detta för att linjen inte skall blockeras.
Våra problem ligger i så kallade tysta larm. Uppkoppling sker men det finns ingen som svarar. Landstingen vill inte gärna skicka ambulanser om det inte är en bekräftad olycka, räddningstjänsten kan förvisso avtala om att tillhandahålla dessa tjänster.
Polisen ser tysta larm som – försvunnen person.

Operativ enhet GC försöker nå förare med hjälp av loknr, tkl, tjänstemobiler och privata mobiler. Rutiner saknas till viss del över hur vi skall agera vid tysta larm. Finns det möjlighet att göra eftersök via vaktbolag?

 Några buggar finns
Telefonen använder alltid senast kända positionen, vilket gör att larmet sänder ut fel position om du kanske stängt av telefonen och sedan larmar efter att den slagits på. Telefonen måste laddas avstängd – annars går det inte att ringa till/från telefonen när man skall använda den. Dock fungerar larmfunktionerna som vanligt som tur är. Provlarm måste göras en gång i månaden enligt gällande 89-dokument.

Vanliga Peltorlurar fast med bluetooth
Eget artikelnummer hos Peltor. Testades i Oxelösund, ursprungligen från en fransk jaktradiomodul. Green Cargo har utvecklat blåtandsfunktionen i Icom apparaterna och det är något som inte finns på marknaden. Green Cargo äger lösningen och den får inte säljas till andra företag av leverantören. Kan eventuellt i framtiden underlätta dispens vid nedsatt hörsel.

Peltor har gjort ett särskilt intyg (EN-krav) för personer med nedsatt hörsel som kan bifogas dispansansökan (finns ett fall som testas för detta i dagsläget). De nya kåporna med blåtandslösning kan ge en spinnoff-effekt och kan möjliggöra att personer med viss nedsatt hörsel faktiskt kan återgår till säkerhetstjänst (ännu ej prövat). Man kan i den nya kåporna ”boosta” vissa frekvensen vid behov.
De nya radioapparaterna har funktioner som möjliggör ett val där man kan välja att prata enskilt mellan två apparater (läge simplex) eller koppla in sig via radiomast (läge repeater). Läge simplex har en begränsad räckvidd medans läget via repeater har betydligt längre räckvidd.

 T44 arbetsmiljö förslag till åtgärder
Problem har varit att fel i ”blocket” kvarstått under lång tid utan åtgärd. Därför har en riktad skyddsrond mot T44 genomförts under sommaren 2012. Följande förslag till åtgärder har presenterats.

Statusrapport tas fram och handlingsplan för alla T44 med akuta brister t.ex. läckage, stolar, dörrar, allmänt skick och hur skitiga dom är etc. Möte skall hållas med våra verkstadsleverantörer för att gå igenom rutiner, krav på städning. Underhållsavdelningen får i uppdrag att följa upp processen felanmälan i block, kontakt med lokstyrning, verkstadsbesök, kontroll efter reparation och återkoppling till felanmälaren/ verkstad.

Kommunikation till förarna om vikten att fel dokumenteras i blocket. Denna riktade skyddsrond av T44 finns hos ditt lokala fack att läsa (utsänd till alla sektioner).

Parkeringsspår
Någonstans har vi missat i samband med körbarhetsaccepten då vi inte kan säkra att vi genomföra produktionen i enlighet med de säkerhetsregler som gäller.

I dokumentet x13-05 – Checklista för körbarhetsaccept lägger man till en ruta. Produktionsförutsättningar uppfylls enligt gällande trafiksäkerhetsregler t.ex. bromsprov, säkrande av fordon m.m.

En inventering av våra förutsättningar och behov av ett hundratal spår skall göras.
Oplanerade uppställningar av vagnar på spår som inte är parkeringsspår är fortfarande ett problem. Det saknas förutsättningar i form av skor, förstängare m.m. I stort sätt varje mötesstation är det som berörs. En fråga att ställa är vem som skall tillhandahålla dessa inventarier, är det Trafikverket eller är det Green Cargo?

Arbetsmiljölagen är tydlig vad gäller samordningsansvaret i frågan.
Trafiksäkerhetschefen tar med sig frågan.

Bromsproblem Höglandspendeln (Rörlig kolvstång)
En beslutad och accepterar åtgärd är ett byte av vagnar i Nässjö. Nu har Vagnunderhåll och arbetsledare samverkat i frågan och man genomför bytet av vagnstyp. Åtgärdat till kommande vintersäsong.

Hjärt- och lungräddning
L-ABC kurs ligger som e-learning i grunden för alla. Sedan är det upp till varje organisationsdel att besluta och bygga på med ytterligare utbildning. Kan finnas möjlighet att köpa kompletterande utbildningar av företagshälsovården ”Feelgood”. Finns inga hinder för lokala driftområden att värdera och ta beslut om detta.

 Kamratstödjare – larm och funktion
Det rings ut alldeles för få kamratstödjare när det händer stationära händelser. En utbildningsinsats måste till hos de som tar emot larmen på driftcenter.

ST framförde att det system med jourtelefon för kamratstödjare likt det i Gävle inte fungerar bra då när denne rings upp ofta befinner sig på helt fel ställe för att kunna vara behjälplig. ST vill att dokumenten över kamratstödjarna kompletteras med karta där det tydligt framgår var man har kamratstödjare bor så att operativ arbetsledning kan kolla på kartan om vart närmaste man kan finnas.

 Skrivning i pressen om självmord inom järnvägssektorn
Tidigare har en tyst jämförelse funnits med pressen om problematiken kring detta, tydligen har man haft helsidor om dessa olyckor i skånsk press. Den ökning av  självmord som skett kan i och för sig inte kopplas till publiciteten, men det är ingen bra publicitet.

 Bildskärmsglasögon dokument A55-04
Fler och fler ROP med glasögon. Lokförare som behöver glasögon jämställs med reglerna för bildskärmsglasögon, dock inga progressiva. SE nytt dokument A55-04

 Egenuppföljning på våra lok
Ingen egenuppföljning genomförs på loken, detta på grund av att loken snurrar runt i landet. Här ligger mycket på eget sunt förnuft och att rapportera in brister enligt AG. Dock görs regelbundna revisioner. Förut gjordes skyddsronder på loken, vilket inte idag genomförs.

ST föreslår riktad skyddsrond på övrig lokflotta (stickprov) för att få en indikation om hur arbetsmiljön ser ut på loken. Detta är genomfört på RC1 tidigare och nu senast på T44. Arbetsgivaren tycker det är fullt tillräckligt med de rutiner som finns idag och vill inte skapa fler rutiner, men ser man trender på vissa loktyper så får man ta upp diskussionen då.

 Läsplattor till förare och handdatorer
Ligger som framtagande på en projektplan (klar okt). Sedan får Drift äska pengar till detta.
Handdatorer kommer att rullas ut på någon ort till våren (avseende rapportering).

 Rapport Översyn larmrutiner ensamarbete
Ev. ett möte den 19 okt

Nystart arbetsgrupp köra tåg i kyla
ST återkommer med representant att ingå i denna grupp, ev oförändrad representation i denna grupp från ST.

 Rapport från arbetsgrupp överliggning
Inget att rapportera då inget möte hållits inom gruppen.

Information om höstens hälsoenkät
Screeningens första del innebär en hälsoenkät, tar 10-15 minuter att genomföra, och givetvis under sekretess då uppgifterna hålls inom Feelgood.

 Utbildning inom arbetsmiljö 2012
Om du är skyddsombuds ute i landet och ännu inte gått grundutbildningen skall du passa på att anmäla dig via din närmaste chef. Datum för utbildningen är 20-22 november. Nio platser kvar i dagsläget.

 Nästa möte
Nästa möte håll i Solna, den 27 november. Har du som skyddsombud några frågor att tillföra hör då av dig till undertecknad.

 Vid pennan för Fackförbundet ST vid Green Cargo
Jerker Liljeberg