Regeringen anser att järnvägsunderhållet inte behöver organiseras om, trots att en riksdagsmajoritet i våras begärde att förändringar skulle ske för att tågen ska gå i tid.

Infrastrukturministern hänvisar till att den formellt enbart beställde ett förslag på hur underhållet ska organiseras och att hon anser att dagens organisation är bäst.

Själv har jag uppvaktat trafikutskottets ledamöter i frågan om bristande järnvägsunderhåll på uppdrag av bransch spårtrafik om att åtgärda brister i järnvägsunderhållet. På dessa möten har jag hävdat att problemen med sena tåg, trasig teknik och lidande resenärer till stor del beror på att ingen har ett helhetsansvar för underhållet, som idag sköts av många underentreprenörer. Kontrollfunktionen över vad som är beställt och vad som utförts följs sällan eller aldrig upp, därav dessa problem. Vi minns mycket väl bolag som Ballfor Beatty och upphandlingen som Skånetrafiken gjordenu senast angående Öresundstrafiken, detta får inte upprepas.

I vårens debatter framgick det tydligt av riksdagsdebatten och utskottets resonemang att riksdagen ville att regeringen skulle återkomma med förbättringsförslag. ST framförde vid dessa möten att vi vill ha spetskompetens hos TRV gällande upphandlingar och att det skapas kontrollfunktioner över utförda arbeten innan betalningar fullgörs till underentreprenörerna.

Med detta brev till förbundsordföranden inom ST hyser vi hopp om att kontakter tas och inte minst en omvärdering av dagens inriktningsbeslut ses över.