Föregående protokoll

Inget möte under november, där emot oktober var senaste mötestillfälle.
Inget att erinra från detta möte.

Personalfrågor/information Resursplanering
*
Organisation Resursplanering
Samling brukar ske med jämna mellanrum inom planering för att gå igenom planeringen och hur och vad som skett samt hur vi skall planera för framtiden.
Fördelningsgränsen mellan norr och söder för personalstyrning kommer att flyttas söder ut så att Gävle/Borlänge läggs över till Norr i stället, detta genomförs 2013-01-07.
Månadsplanerarna får ta mycket skit för sitt arbete. Detta är naturligtvis inte ok. Är det problem med något så skall man vända sig till sin gruppchef.

Typveckan

* Nya turer
Förslag i Typveckan att flytta tjänst från Långsele p g a nytt upplägg.

* Avstegsturer
Avstegsturer för januari godkändes.

* Information om förändringar av klargöringstider lokdepåer
Förslag att klargöringstider och avställningstider för loken skall läggas över till stationär personal på orterna Malmö, Göteborg och Hallsberg. Borlänge ingår också men där utförs det redan idag. Rutiner finns för detta arbete. Med detta så kan en del avstegsturer komma att försvinna. Dock kan det vid vissa tillfällen göras av lokföraren beroende på bemanningen av depån.

 Implementering av nytt SÖM
* Genomgång av implementeringsplan
Om vi inte byter version av systemet så får man ingen support efter 2013. Detta förutsätter att ledningen tar ett investeringsbeslut i frågan. I denna version så kan man bl a se hur sitt önskemål blir uppfyllt redan då man söker.

En fråga, Vad kan man önska idag och vad skulle Ni vilja önska i morgon? Är det bra att flytta sökdatumet längre fram efter den 1:e i varje månad?

 Gula blanketten
Ny variant var framtagen där man kan dela in det i driftområde, annars var där några värdefel i den som visades som inte var rättvisande. En uppdaterad kommer att läggas ut på servern.

Övertid/arvodister/inhyrning
Övertid/förseningsövertid presenterades, denna visar inte någon större avvikelse. Snitt ligger övertiden på 5 %. Antalet arvodist ligger på ca 96 som har arbetat 5556 timmar vilket är ett snitt på 57,8 varav 3 st i administrationen. Sjukfrånvaron ligger ackumulerat på 3,7, under november ligger det på 2,8.

Östersunds kompetens har vi ramavtal men används inte, KISAB har vi inne i Kiruna för bentonitlossningen.

Aktivitetslista
ST har med en punkt där vi begär mer tid för orderläsning, här vill arbetsgivaren ha mer information vad vi menar.
Operativa förutsättningar för multipelkörning TD och RD, här skulle tester göras i Göteborg men ännu har inget skett i frågan.

Övriga frågor

* Antal mötesdeltagare på vår samverkan
Arbetsgivaren vill ta en diskussion om hur många fackliga vi skall vara på mötena i denna grupp. Till nästa möte tas frågan upp igen till diskussion om antalet medverkande från facken.

* Jourturer
Framfördes önskemål om att klarlägga vart jourturer för lokförna finns. Frågan hanters och tas upp på nytt.

* Utlåning
Hur skall en utlåning hanteras och restider kring denna? Inget entydigt svar då det mycket beror på omständigheterna.
Viktigt att säkerställa att tillräcklig vila erhållits före aktuellt tjänstgöringsskift, att kommunikation skett med den enskilde.

* Mötesplan våren 2013
28 januari, 26 februari, 2 april, 30 april, 28 maj alla gånger 11-16.


Vid mötet för ST

Kent Jonsson, Kent-Olov Modd och Björn T