KRISAVTALET

A-dagar
Problem har upptäckts i samband med att A-dagen läggs ut i samband med semester  alt FFU-tid. Problemet är att A-dagen räknas som en 0-dag och kan då i vissa fall ge problem med avstämningen. Detta har drabbat ca 75 personer ,dessa kommer att bli kontaktade av företaget för att gemensamt hitta en lösning. A-dagen skall i söm visas likt en fp-dag med ett sk ”hänglås” och den är önskningsbar.
Detta skall fungera från och med mars. När man går in och arbetar på en A-dag så registreras detta i nulägget som nödfallsövertid, med en nedräkning av ersättningsnivån. Efter schemautrullningen i februari finns det vissa orter där det har skapat problem, tex Malmö. Vilket kan tyckas märkligt med den stora övertalighet som sägs finnas där.

Gällande hur fridagsflytten på sommaren skall hanteras så återkommer vi till detta vid ett senare möte.

TYPVECKAN
Riktlinjerna från den ”gamla” typveckan kvarstår, dvs uppräkning till 5-tim osv.
Detta gäller även avsteg som kvarstår och ej är förändrade.
Denna typvecka skall ses som en justering av den gamla.
Vi saknar tid för klargöring på vissa turer alt turer där enbart klargöring ska ske. Detta gäller tex Göteborg.

Arbetsgången gällande justeringen är följande tidsplan:

–  komma med synpunkter till Bengt resp Janne fram t.o.m 31/1

–  typveckan fastställes 7/2

Övriga frågor

a. Frågan gällande antalet mötesdeltagare
Antal och eventuella ersättare hänsköts till den centrala översynen.

 b. Fråga gällande Rutiner överliggningsrum
Johan Gerdvall undersöker hur dom olika planerarna arbetar när det gäller utläggningen av överliggningsrum.

 Självstudiedagen
Förslag från AG att kunna kompensera för denna under kalenderåret.
ST påpekade att denna skall kompenseras innan studierna skall vara avslutade,och att detta också varit andemeningen från första början. Johan Gerdvall skall kontrollera om det går att skjuta på tidpunkten för avslutandet.

Orderläsningstid
Nästa möte ägnas åt att ta fram vilka krav och förutsättningar vi har att förhålla oss till.

Söm
Då en implementering av ”nya” söm kostar en del så vill man eventuellt vänta till ett senare tillfälle.