Här kommer en begäran från ST skyddsombud ang. säkerhet och larmrutiner vid ensamarbete.

Vi använder idag i vår verksamhet en larmtelefon som larmar per automatik när den hamnar i ett vertikalt läge.  SOS Alarm är första larmmottagare. Ett larm kan också aktiveras manuellt av den som bär telefonen. Enligt våra egna dokument skall räddningstjänst larmas, det framgår tydligt.

Under lång tid har många av våra medarbetare arbetat i tron att vid händelse av ett ”tyst” larm så larmar SOS Alarm ut räddningstjänst som skall komma för snabb undsättning.

Arbetsgrupp – översyn larmrutiner
Just nu pågår en riskanalys som skall utreda om det finns några risker i samband med att arbetsgivaren ämnar ta över de larm som idag går till SOS Alarm och istället driva ”larmcentral” i egen regi. I samband med denna riskanalys har det nu visat sig att så inte längre är fallet. Istället är då rutinen att ett vaktbolag larmas som åker ut får att ”kolla” om olycka skett.
Ovan förfarande vid larm kan vid olycka på fel plats och fel tidpunkt innebära att en skadad medarbetare drar på sig allvarliga skador eller i värsta fall avlider i väntan på hjälp.
FOTNOT: Denna pågående riskanalys har inget med själva utförandet av ensamarbetet att göra, utan hanterar endast larmrutinen i sig.

Det är för oss oacceptabelt att det vid ett tyst larm kan vara en inställelsetid på upp till två timmar för det vaktbolag som åker på ett larm.  De har inte heller den akutsjukvårdsutbildning som krävs för uppdraget.
Den enda acceptabla lösning vid tysta larm är att bästa möjliga akutvård finns att tillgå vid dessa tillfällen och det är den som våra landsting står för.

Historik
Historiskt sett vid införandet av ensamväxling ingick ett antal skyddsombud i en arbetsgrupp där detta var ett av kriterier som det gjordes överenskommelser om för att anse ensamväxling som ”tillräckligt säkert”. Allt för att säkerställa att medarbetaren snabbt skulle erhålla bästa möjliga hjälp.

Ensamarbete bör undvikas för personal i säkerhetstjänst där omedelbar hjälp inte finns att tillgå.

 Ensamarbete AFS 1982:3– vad säger den?
Alla föreskrifter från Arbetsmiljöverket är inte bindande, men föreskriften om ensamarbete är en bindande föreskrift även om den är allmänt hållen och relativt svårtolkad. Kort kan sägas att den går ut på att ett arbete inte ska vara farligare bara för att det utförs ensamt. Den handlar inte heller om enbart fysiskt ensamarbete utan reglerar också det psykiska och sociala vid ensamarbete.

I praktiken innebär föreskriften att ensamarbete, som innebär fara för liv eller hälsa, ska ordnas så att den som utför arbetet kan kalla på hjälp. Om detta inte kan ske via tekniska hjälpmedel på ett betryggande sätt, får arbetet inte heller utföras som ensamarbete.

Det betyder i praktiken att arbetet i sådana fall endast får utföras med dubbelbemanning.

Ensamarbete – vad säger arbetsmiljölagen?
Ett skyddsombud har något som kallas för stoppningsrätt om det är påkallat från skyddssynpunkt att ett arbete inte bedrivs som ensamarbete, kan skyddsombudet stoppa arbetet”.
Vid ensamarbete krävs det då inte att arbetet innebär allvarlig fara för liv eller hälsa. Det räcker med att arbetet från skyddssynpunkt” inte bör utföras som ensamarbete på nuvarande sätt för att stoppningsrätten skall föreligga.

Det kan vara så att arbetet i och för sig måste utföras som ensamarbete, men att åtgärder för att förbättra arbetarskyddet ska vidtas.

(Enligt 3. kap 2§ i arbetsmiljölagen)

Arbetsgivaren skall vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall”.

 Arbetsgivaren skall beakta den särskilda risk för ohälsa och olycksfall som kan följa av att arbetstagaren utför arbete ensam”

Andra stycket fäster uppmärksamheten på den särskilda risk för ohälsa och olycksfall som kan uppstå på grund av ensamarbete. Det måste här eftersträvas att möjligheten finns till kontakt med den enskilde och att transportberedskap upprätthålls så att medarbetaren kan få hjälp om han/hon råkar ut för olycksfall, detta utan dröjsmål.

Vi vill att…

  • Det säkerställs att medarbetare i nöd utan fördröjning får omedelbar hjälp av vårdkunnig personal vid ett tyst larm går. Ett tyst larm måste hanteras som om att vi skulle har en skadad medarbetare.
  • En riskanalys med inriktning på ensamarbete startas upp för att se om vi har rätt förutsättningar för att köra upplägg med radiolok där arbetet utförs som ensamarbete.
  • Att arbetsgivaren utan dröjsmål i frågan återkommer i frågan.

För skyddsombuden inom ST arbetsmiljöorganisation
Jerker Liljeberg
070-321 78 01