Minnesanteckningar Central skyddskommitté Green Cargo 6 mars 2013

Jämställdhetsplan
: Ännu har det inte upprättats handlingsplaner och utfall JÄMIX 2011. Vi talade här då om att ett omtag måste göras för denna process.

L-ABC: En modul till vårt e-learnings-system kommer att driftsättas till hösten.

Handdatorprojektet: Riskbedömningar måste göras och det måste också utredas hur denna skall användas i praktiken då produktionspersonalen redan idag har mycket att släpa och bära på.

Lönekartläggning: Material till lönekartläggning ska tas fram och ansvarig för detta blir förhandlingschefen på HR

Översyn av arbetsmiljödelegering: En komplett översyn över de delegeringar som finns är gjord.

Hälsoscreening: Den ”screening” som genomförts i företaget har tagit fram en hel del data som nu måste analyseras lite mer. Under nästa CSKK kommer stor del av tiden ägnas åt detta. Så mer information följer längre fram.

Stegtävling: Tanken var att genomföra tävlingen som en ”stadskamp” mellan alla Green Cargo orter i landet. Snittresultatet för antalet deltagande medarbetare per ort skulle bli avgörande för ortens placering. Nu stegtävlingen ingen direkt succé då max 450 deltagare anmälde sig. Hela skyddskommittén är lite besvikna på det låga deltagarantalet.

Nya EU-direktiv kring riskanalyser: Nya generella direktiv för hur riskanalys skall genomföras vid järnvägsbranschen inom EU har tagits i bruk. Ett antal riskanalysledare bl.a. från staben Säkerhet har genomgått utbildning i det nya metoden. Denna metod är i första hand produktionsinriktad och kommer således att användas vid exempelvis nya upplägg, nya arbetssätt och inför förändringar av teknisk karaktär. ST har i denna fråga begärt att även centrala parter får genomgå denna utbildning, vilket då underlättar för företaget om vi sprider kunskapen vidare. Alternativet är att bjuda in person från stab Säkerhet för 1-2 timmars information.

Riskanalys avseende övertagande av larmlogistik vid ensamarbete: Frågan berördes inte idag, utan jag hänvisar till den information som är utsänd till våra skyddsombud.

Nästa möte är planerat till den 24 april Solna

Vid pennan för ST Spårtrafik
Jerker Liljeberg