Jämställdhetsplan med tillhörande lönekartläggning: Tillsynsmyndigheten DO (Diskrimineringsombudsmannen) vill ha en redogörelse för hur Green Cargo jobbar i frågorna kring jämställdhet och diskriminering. Det finns ett antal krav som finns i lagen som tyvärr inte har uppfyllts fullt ut. Cargo har i botten en bra ambitionsnivå och en bra upprättad jämställdhets- och diskrimineringsplan, men den plan vi har är tyvärr inte längre aktuell varför nu den skall omarbetas och upprättas på nytt. Den nya planen kommer att utformas på ett sätt som också gör den möjlig att efterleva.
Notis: Vi har också i kollektivavtalet en punkt som säger att en översyn av lönerna skall göras inför 2013 års lönerevision, detta är inte genomfört.

Hälsoscreening: CSKK ägnade stor del av dagens möte åt att analysera de data som enkäten gett. Hälsovetare från Feelgood är den som sammanställt materialet gjorde en genomgång av analysen. Ca 1702 godkända svar lämnades in (ca.1440 män och 250 kvinnor).

1082 stycken medarbetare (63 %) befinner sig i riskzonen och fick ett erbjudande om hjälp via Feelgood.
Endast 96 personer tackade ja till detta erbjudande när de blev uppringda av Feelgood. Varför valde inte fler att få hjälp?

Det man kan utläsa av enkäten var att:
25 % av medarbetarna inte är fysiskt aktiva under fritiden
45 % av medarbetarna är inte nöjda med sina matvanor
37 % av medarbetarna är inte nöjda med sin hälsa

Några saker som visade positivt resultat i förhållande till ett snitt i övriga företag, men som ST ändå är lite förvånade över. Dock får man respektera det resultat som enkäten tagit fram, men ST framförde att den måste brytas ner i lokala skyddskommittéer då.

11 % av medarbetarna har sömnsvårigheter av något slag
7 % av medarbetarna upplever stress i sin arbetssituation och 7 % upplever stress i sin totala livssituation.

Det totala resultatet säger – Stort behov eller behov av förändring av livsstil eller åtgärd på sikt.

ST konstaterar att det finns mycket att lära efter denna hälsoenkät. Det fanns ytterligare en fas som aldrig startades upp p.g.a. för lite underlag enligt AG. Fas 3 skulle innebära individuella planer/åtgärder samt efter en tid också uppföljning och återkoppling. Detta tycker ST var ett dåligt beslut, då någon av de 96 rimligen borde haft ett behov av extra stöd/resurser, eller ansåg man då att för att det inte var 200 personer så var det inte lika viktigt?

ST begärde att någon form av återkoppling måste ske till de 96 personer som faktiskt fick ett samtal/besök hos Feelgood.
Enkäten är gjord, vi är där vi är och vi har att förhålla oss till det vi vet.

Enkäten kommer att brytas ned på lokal nivå och där man själva kommer att får jobba fram åtgärder för att öka hälsomedvetandet och på sikt då hälsan bland medarbetarna.

ST gav ett förslag om att ge mandat för lokala parter att ta beslut om träning i grupp på i förväg satta tider, på arbetstid. Detta är en förmån som flera andra företag erbjuder. Detta är en sak som då skall utredas. ST framförde också att man måste ta fram verktyg för cheferna för hälsoarbetet.

Några av de åtgärder som diskuterades under mötet och som kommer att behandlas ytterligare:

Hälsosida på Cargonet med en artikelserie om hälsa, Möjlighet till pilotort – rökavvänjning, Lokala frivilliga hälsocoacher, Beakta hälsofrågor i PUS, Lokal förankring och påverkan i hälsoarbetet, Se över utformning av friskvårdsveckan, Höja, sänka eller omarbeta formen för friskvårdspeng.

ST kommer aldrig att ställa upp på grundläggande hälsokrav vid nyrekrytering i annat fall än de lagstadgade regler som gäller för arbete i trafiksäkerhetstjänst.

Nästa möte är planerat till den 20 maj, Solna

Vid pennan för ST Spårtrafik vid Green Cargo
Jerker Liljeberg