ARBETSMILJÖ –     Minnesanteckningar PR SKK 28 maj 2013

Här kommer våra minnesanteckningar från Produktion skyddkommitté

  • Produktions ledning har infört en aktivitetssnurra som är kopplad till vår och höst, innehåller viktiga punkter att göra avstämning på. Slyröjning, vinterförberedelser m.m.
  • Micro på RE-lok – Mikrovågsungar är installerat på 12 lok och skall monteras på resterande lok innan midsommar 2013.
  • Tyfon med dålig funktionalitet skulle utredas under vintern, men då vintern inte varit som den skulle varit får detta följas upp under vinter 13/14 istället, stryks från aktivitetslistan.
  • Problem med eluppvärmd platta på TD-lok. Leverantören är inkopplad för att finna lösning. DETTA skall vara löst innan kommande vinter infinner sig.
  • När det gäller smutsiga lok, är det viktigt att det rapporteras om inte städning är gjord på ett riktigt sätt till lokledningen så att detta kan registreras och skrivas in. Tyvärr upplevs det idag som att städning och rengörning håller sämre kvalitet jämfört med förut.

Rapport från VU – möte i Eskilstuna (Donny Sjöberg för ST)
Ett förslag till prioritetslista skall upprättas för vagnar som är i behov av ombyggnad med nya handtag/fotsteg. Finns ett stort antal vagnar som avvecklas vilka man då inte kommer att uppta i prioriteringslistan.

ST anmäld fråga – Problem med damm, malmtåg Northland

Utslag på kroppen efter växling i Pitkijärvi? En medarbetare som fått utslag och någon sort av inflammation, efter ett läkarbesök konstaterades att den troligtvis uppkommit p.g.a. molndammet. Enligt ST medlemmar har flera personer fått problem med utslag i Pitkijärvi. Hur är det med användning av mask? ST undrar hur vi tillsammans kan gå vidare i detta problem?

AG svarar: Peter Ryd tar frågan på en gång. Kanske finns existerande riskanalyser att ta del av?

ST anmäld fråga – Kamratstöd vid utsatta situationer, med anledning av tjänst t.ex. vittne vid rättegång etc.
Medarbetare kan känna stor olust och utsatthet när denna person kallas som vittne till en efterföljande rättegång. ST vill att medarbetare vid dessa tillfällen får möjlighet att få med sig en kamratstödjare, facklig förtroendevald, skyddsombud.
ST föreslår att detta belyses under kommande arbetsmiljöutbildningar och kamratstödsutbildningar.

Belysning på bangårdar och lastplatser
BVS 543.41201  Elkraftsanläggningar/ bangårdsbelysning är det dokument som gäller. Dokumentet sänds ut till deltagarna inom skyddskommittén som i sin tur för detta vidare i sin organisation.

Återkoppling av olyckor och tillbud
AG rapporterar beslut och åtgärder från två olyckor (Dannemora och Sundsvall)
På grund av sekretess kan vi inte lämna ut  exakt vad som står i utredningarna men vad gäller olyckan i sundsvall där en medarbetare olyckligt förolyckades som följd av skadorna ska AG nu se över intervaller för undersökning av hjulaxlar på samtliga loktyper i Green Cargos fordonspark. Arbetsmiljöverket har hittills endast begärt in Green Cargos utredning. Haverikommissionen har också gjort en utredning som till dags datum inte är färdigställd.

Övertagande av larmlogistik i egen regi
Produktions ledningsgrupp har tagit del av förslag från den grupp som arbetat med denna fråga och genomfört riskanalyser.

Avrop med räddningstjänst via avtal. I 87 kommuner i Sverige är GC aktiva med någon form av ensamväxling vilket innebär att lika många avtal skall tecknas. Nu har det dock öppnat upp sig en eventuell lösning där möjlighet till att teckna avtal med en part. Att ta över larmlogistiken i egen regi snabbar på hela larmkedjan med 3-5 minuter. Ledningsgruppen har gett sitt godkännande till denna investering.

Rapport från arbetsgrupp ”Köra tåg i kyla”
Fortsättning i detta arbete får föras ute i linjen på produktions/driftnivå.

Nya lagar och föreskrifter inom arbetsmiljöområdet
Ny AFS (tillägg) Arbetsplatsens utformning [2013:3] dock inget nytt utan en uppdatering av den gamla [2009:2]

Utbildningar inom arbetsmiljö 2013 och fortbildning kamratstöd
En fortbildning för kamratstödsorganisationer planeras till hösten med lite fördjupning i krisstöd m.m.
De kamratstödjare som inte har utbildning sedan 2008 prioriteras. Inom driftområde syd har man redan påbörjat denna fortbildning. Ca 15-20 personer/ per driftområde i första utbildningsomgången.

Grundutbildningen i arbetsmiljö genomförs tillsammans med Feelgood och har nu använts vid två tillfällen. Det slipas fortfarande på innehållet i denna.

Punkter för vidarebefordring till driftområdena.
Frågorna gällande larmlogistiken och belysningsregler skall sändas ut till driftområden för info.

Möteskalender hösten 2013.
18 september (telemöte en representant) samt 11 november 2013 (fysiskt möte).

 

Vid pennan för Fackförbundet ST vid Green Cargo

Jerker Liljeberg och Donny Sjöberg