Green Cargo har vid mötet med de fackliga organisationerna den 20 maj informerat att Green Cargo vill införa samplanering (oklart ännu för vilka fler kategorier än för de som arbetar på bangårdar och i tornet Hallberg, Sävenäs och Malmö) samt lokförarna på nämnda orter under hösten 2013 samt våren 2014.

Samplanering innebär att samtliga turer utifrån kompetens planeras i samma system BP (Bemanning Planeringssystem).

Detta innebär;

  • Lokförare kan efter kompetens planeras in på bangårdsturer
  • Bangård och tornpersonal kommer då att i likhet med lokförarna att övergå till att söka sina arbetspass i SÖM (schema önskemål system).
  • Detta innebär att Ni får vetskap om hur Ni arbetar som längst i 2 till 6 veckors framförhållning.
  • När det gäller fridagar skall dessa vara kända för hela året (jan – dec).
  • F-dagar och nolldagar läggs ut månadsvis, dessa kommer då att planeras efter vart det finns möjlighet för systemet att lägga ut dem och inte som idag kopplat till andra FP dagar.

Optimering är sedan nästa steg;

  • Förutom ovan kommer samtlig personal att planeras in på tjänstgöringsturer efter kompetens.
  • För att hålla nere personalstyrkan och fylla arbetstiden kommer då arbetsgivaren att kunna anpassa det verkliga behovet efter hur produktionen ser ut utifrån en enskild dag. Detta innebär då att exempelvis en lokförare kan efter ankomst av tåg gå över till bangårdstjänst. Annat exempel är att tornpersonal kan användas i bangårdstjänst vid tider då mindre verksamhet förkommer. (Ovan förutsätter att kompetens innehavs)

Vid den arbetstidsenkät som genomfördes i slutet av förra året framkom det tydligt att framförhållningen var allt för kort vilket 80 % av samtliga lokförarna anser. Vidare framkom att 90 % ville kunna påverka sin arbetstid i större utsträckning än vad man kan göra idag. Till ovanstående skal sägas att lokförarna inte upplever att man får en bättre påverkan genom sin sökning i SÖM. Det finns hellre ingen garanti för att man får det man söker.

ST anser att detta är ett stort steg tillbaka. För det första fungera inte SÖM tillfredställande för lokförarna vilket vi påpekat under många år. Framförhållningen är en annan fråga som ST drivit hårt och som nu har ett slutdatum 2013-09-30. Här skall det beskrivas vilka förutsättningar som krävs för att kunna införa längre schemaperioder. Detta arbete har ännu inte påbörjats!

I resursplaneringssamverkan den 27 maj diskuterades frågan vidare. Det som framkom är att arbetsgivaren inte har relevant information om vilken utbildning enskilda personer har, inte hellre har man lagt in samtliga befintliga turer som finns, vilket måste redas ut då man förlitar sig på det så kallade kompetensregistret.

När det gäller förhandlingen så är ST kallade till förhandling den 3 juni kl. 13.00.

Vi i styrelsen skulle nu vilja veta din och sektionens åsikt om samplanering och optimering och vad Ni tycker avdelningsstyrelsen skall göra i frågan? Diskutera frågan med era kollegor och fackliga ledamöter i sektionsstyrelsen. Men skicka också din synpunkt till: st@greencargo.com
Avdelningsstyrelsen