Direkt från Almedalen.

Propp i Sveriges godspulsåder – hur sjöfart och tåg kan stärka Sverige
Västra stambanan är den viktigaste förbindelsen mellan Göteborg och Stockholm. Persontrafik,
pendling och inte minst godstrafik till och från Göteborgs hamn där 60% av Sveriges containertrafik och en tredjedel av utrikeshandeln passerar.Effektiv tågtrafik mellan hamnen och orter i Sverige är inte bara bra för miljön utan också kostnadseffektivt för företagen.Vad innebär det för kommande infrastrukturssatningar? Vilken kapacitet och utvecklingspotential finns i att bättre knyta samman sjöfart och järnväg?

Tåglägena som nyligen presenterats konstateras att alla som vill inte får plats på spåren.

 

Göteborgs hamn
Inte bara en angelägenhet för Sverige utan för Europa och ca 90% av svensk handel går via hamnarna.Västra stambanan är en viktig länk för att få ut cointerners till resten av landet, tyvärr tycks nu kapacitetstaket vara nått.

 

Panel med politiker, Green Cargo och regionföreträdare
Kommunen i Skaraborg har kanske inte lyft upp järnvägsfrågorna på ett tydligt sätt, vilket kan bero på att man lever så nära den. Banan har andra funktioner att fylla och då är det persontrafiken som åsyftas, dessa operatörer vill också ha spårlägen. Green Cargo kör 180 tåg/veckan och vill köra än mer. Det är viktigt att industrin snabbt får ut sitt gods till kontinenten och lika viktigt att vi kan förse Sverige med importvaror.
Hallsberg ses som ett nav för gods på järnväg, men vi har sett efekterna av en vinterproblematik och detta är inte acceptabelt. Krav har ställts till TrV på drift och underhåll för att säkerställa kvalitet, punktlighet och säkerhet.

Man har också satsat mer i Mälardalen på persontrafiken och inte lyft fram godstrafiken lika tydligt och man har inte insett den oerhörda betydelsen för industrins behov. Utgår man från den lagda nationella planen når vi inte målet om fossilfria transporter 2030.

En annan fråga är hur vi syr ihop detta med Norge då de vill transportera än mer gods via Göteborgs hamn när vi idag nästintill saknar kapacitet på banan idag?

Svårare att förklara för allmänheten godsets betydelse i transportider och ökade kostnader då det inte är  lika uppenbart som att korta restiden mellan Göteborg – Stockholm med 17 minuter.

 

Det är ett helhetsgrepp som måste till då det inte bara är en regional fråga utan en fråga som berör hela Sverige