Direkt från Almedalen.

Svenska företag på väg mot fossilfria transporter?
Klimatneutrala godstransporter på väg (KNEG) är ett samarbetsprojekt som arbetar för att godstransporterna på de svenska vägarna ska vara klimatneutrala.

Svensk industri är viktig för ett hållbart Sverige. Regeringens vision om en fossilfri fordonsflotta är ett exempel på en svensk strategi som samhällets aktörer måste förhålla sig till.

Tillsammans med 15 aktiva och målmedvetna medlemmar med drygt 60.000 anställda och med en omsättning på 300 Mrd, arbetar vi främst med nedanstående åtgärder för att reducera koldioxidutsläpp.;
– effektivare transporter
– effektivare fordon
– effektiv bränsleproduktion
– utökad användning av förnybara drivmedel

Syftet med projektet KNEG är att tillsammans visa på hur klimatpåverkan från de vägburna godstransporterna i Sverige kan minska genom olika åtgärder.

TrV
Öka låhginblandning av förnybart drivmedel i diesel står för den största utsläppsminskningen av växthusgaser och där ekonomikörning gav minst effekt 2012.
I 70% av fallen håller inte den tunga trafiken hastigheten, vilket ökar utsläppen.
Med den ökade trafikprognos som finns idag kommer inte utsläppen att minska.
Det måste till andra åtgärder för att klara målet. Då pratar vi effektivare motorer, längre och tyngre fordon men också sparsam körning, lägre hastighet och optimerad vägutformning. Detta räcker inte ändå utan lastbilen måste samverka än bättre med järnväg och sjöfart för att klara målet.

Panelen
Bio-Dme bränsleprojekt (2008) som är väldigt enegieffektivt och har låg klimatpåverkan. Tillverkningen sker av svartlut (restprodukt av skogen), enkelt att hantera och kan vara framtidens drivmedel. En del hinder finns innan detta kan tas ibruk, många av dem på politisk nivå.
Produktionen av Bio-Dme sker i Piteå.
Samhällsnyttig lastbilar i storstäderna står stilla många stunder ex. en sopbil står still 60% av tiden därför är det viktigt att hitta andra lösningar. En lösning kan vara att köra i städerna på andra tider, men då uppstår andra problem ex buller, andra ex är att få fram eldrivna eller hybridfordon.

Klimatsmart Citydistrubution
Samarbetsprojekt i 3 år. Målet var att reducera klimatpåverkan med hälften.
Högre fyllnadsgrad och tillgång till olika delar i staden vid olika tider.
Hybridlastbil provas med goda resultat. Bilen kördes 4500 km i stockholm / månad och 2500 km / månad i Göteborg. Hur fungerade då hybridbilen? Bilen är lite förstor i stadstrafik, fungerar bra tekniskt, låg ljudnivå och populär av chaufförerna.

Den bästa kilometern är dock den som aldrig blir körd.
Vad värre är kan tyckas är att åkerierna vill ha längre fordon (32 meter) och tyngre (lastar 200m2 och en totalvikt om 80 t). Dessa längre fordon får dispans av TrV att köra melan kl 19-06.
Med kolonnkörning (10 meters lucka mellan fordonen) görs en drivmedelsbesparing på 10%.

Ett annat projekt – DUO2 består av lastbil med två kortare släpvagnar som lastar 3 stycken växelflak om vardera 7.82 m. Ekipaget håller standardmått  för att fordonen inte ska anses vara specialbyggen.

Politiker
Vi måste ha långsiktighet och veta vart vi ska? Vi måste också ha mer samarbete mellan de olika trafikslagen.
Mp – kilometerskatt, billigare ju klimatsmartare drivmedel- mer gods på järnväg
S – vägslitageavgift – mer gods på järnväg

Stefan Bieder