Direkt från Almedalen.

På gamla spår mot framtiden

Vi transporterar människor, handelsvaror, trä och stål på en järnväg som byggdes för långt mer än 100 år sedan. Politikerna står inför ett beslut som är avgörande för hur infrastrukturen i Sverige kommer att se ut i framtiden.

Att järnvägen är viktig går inte att komma ifrån, Sverige är beroende av export av vår basnäring gruv, stål och träindustrin. Därför är det viktigt att vi har en bra infrastruktur med hög kvaliét.

Med en fyrdubbling av banavgifterna spår industrin ökade kostnader och frågar sig varför de skall betala för undermåliga spår. Inom en månad var det tre stycken urspårningar på norra stambanan och för dessa extra kostnader ersätts inte industrin. Vidare ställs frågan varför investeringar om 200-300 msek för att bygga bort enkla flaskhalsar hela tiden skjuts framåt i tiden? Här är det viktigt enligt trafikverket att man ser helheten och inte bara just inom sitt eget område. Att bara bygga järnväg eller en hamn utan anslutningar vinner ingen på, utan det är en kombination av samtliga trafikslag som gör att vi blir konkurrenskraftiga för Svensk industri.

Det finns också önskemål om bättre samarbete inom branschen mellan operatörerna. Detta kan ske i form av högre standrad på fordonen där kvalitét ger lägre kostnader i form av nerriven kontaktledning eller vinterproblematik. Eftersom vi har att samsas om samma spår är det viktigt att antalet olyckor som skapar förseningar minimeras vilket alla parter tjänar på.

Investeringar ger effekt och bra information till kunderna som kräver avvikelserapporter så andra beslut kan tas snabbt för att inte störa produktioneskedjan blir allt viktigare – och är avgörande för att behålla kunden

 

Stefan Bieder