Fredagen den 25 oktober ajournerade ST I-löneförhandlingarna då vi fortfarande var väldigt långt ifrån varandra i hur lönepotten skulle fördelas.
ST stod beredda i helgen till fortsatta förhandlingar, allt för att få ett avtal i hamn så att den nya lönen kan betalas ut i samband med novemberlönen, då ST inte önskade något dödläge i frågan. 


Måndagen den 28 oktober återkom arbetsgivaren till ST med ett bud som till flera delar var lättare för ST att acceptera.

Många ”nollbud” på I-löner
Vid starten för förhandlingarna hade arbetsgivaren lämnat en hel del ”nollbud” där arbetsgivaren anser att ”medarbetare” har för hög lön eller presterar dåligt.
ST har ett avtal för dig som ST-medlem innebär detta att du lägst kan få ett garantibelopp om 260 kronor, därmed förkastades dessa ”nollbud” till slut från arbetsgivaren efter påtryckningar från ST.

Tuffa förhandlingar Det har varit tuffa förhandlingar och vi kan konstatera att den modell som ST använder sig av har fungerat då många personer hade fått kraftiga underbud från arbetsgivarens förslag till lönepåslag. ST ska nu fortsätta utveckla ”vår modell”.


Förhandling på individnivå

ST  har lyckats få igenom satsningar på några områden där individer var fel lönesatta i förhållande till kompetens, arbete och befintligt lönespann.


Tarifflöner

Alla stegen i tarifferna får en ökning om 820 kronor/månad exkl. utbildningsstegen där F19 får 700:- och övriga utbildningssteg får 260 kronor.


Övriga yrkanden på avtalsfrågor

 • Inleda arbete med gemensam tariff förare, bangård.
  Yrkesrollen mellan nuvarande tariffer suddas ut allt mer och mer och därmed har nuvarande struktur på tariffer spelat ut sin roll. Arbete inleds med att arbeta fram ett nytt lönesystem för personal i nuvarande tarifferna. I detta arbete läggs även in hytt-tillägg, bangårdstillägg, dubbel säo/jtf m.m. I översynen läggs även våra bangårdsinstruktörer in. Arbetet startas under kvartal 1 2014 och delrapport skall lämnas senast 2014-10-01 skall vara avslutad under avtalsperiodens gång.
  Resultat: Arbetsgivaren har sagt OK till att göra en översyn och inleda arbetet med en gemensam tariff.

 

 • Extra ledighet till de som inte har överdagar
  Införa extra ledigtid (timmar) för anställda som ej har överdagar. Ledigheten kan ej tas ut i pengar. Tak för detta konto sätts till x antal timmar. Kostnaden belastar lönepotten.
  Målsättning en uppgörelse över 3 år.
  Resultat: Genomförs ej, finns inte egentligt utrymme ur potten att genomföra under denna lönerevision med de höga bud som ST lämnat.

 

 • Ny struktur för utläggning av FV-dagar
  ST
  vill bringa ordning i hanteringen av FV-dagar. Dessa förläggs och planeras olika beroende på var i landet våra medlemmar är stationerade.
  ST menar att det står angivet i vårt kollektivavtal hur dessa skall förläggas men det efterlevs inte.
  Resultat: En partsammansatt arbetsgrupp skapas för att se till att en enhetlig process låter sig göras inom bolaget. Påbörjas så att avslut kan göras innan sommaren 2015.

 

 • Samplanering
  Ett införande av samplanering kräver synkronisering av nuvarande arbetstidsregler.
  Resultat: Arbetsgivaren meddelar att det finns ett behov av att sammanföra reglerna för stationär och åkande personal. Regler skall klargöras och kommuniceras.
  Förhandlingsordningen och förläggningsregler hanterar frågan. AG ämnar återkomma i frågan underhand.

 

 • Hytt tillägg
  ST vill att regler för hytt tillägg till omregleras då medlemmar tillhörande v21/v22 ej får detta utbetalt fast de upprätthåller kompetensen och utför arbetsuppgifter.
  Resultat: AG har efterfrågat mer information men hänvisar till ett tidigare avtal från 2009 där det står angivet att V21/V22 inte har rätt till hytt-tillägg.
  AG har sagt OK till att en översyn skall göras.

 

 • Beredskapstillägg
  ST
  vill att beredskapstillägget och delar av regelverket ses över. När medarbetare har timberedskap utgår ingen ledighet tillbaka på så sätt som veckoberedskap gör. ST vill att när man når en viss nivå av timberedskap så skall ledig/lediga dag/dagar återföras dagkontobanken. En medarbetare som har helgberedskap var 6 vecka upplåter en stor del av sin fritid för att vara anträffbar.
  Resultat: Arbetsgivaren skall ta fram underlag över frekvens m.m. och återkommer i denna fråga.

 

 • Lönekartläggning under 2014
  Skall vara avslutad under avtalsperiodens gång.
  Resultat: Lönekartläggning skall göras under 2014. Rev senast Q3 2014 och start Q2 2015.

 

 • Skrivningar enligt protokoll från föregående avtalsperiod
  ST är överens mer arbetsgivaren om att text från avtal 2012 även skall skrivas in. Detta är då överenskommelser som rör bl.a. lönekartläggningar, satsningar V21-22 m.m.
  Dessa överenskommelser har arbetsgivaren ännu inte uppfyllt till fullo.

 

Vad händer nu?
Eftersom det är arbetsgivaren som sätter din lön är det din närmaste chef som skall meddela dig din nya lön, men också varför just du fått den löneökning du nu fått eller aldrig fick.

Den nya lönen hoppas vi att arbetsgivaren skall hinna betala ut på novemberlönen.
Du får då som ST-medlem retroaktiv lön från och med den 1 april 2013.

Återkom gärna med en kommentar om hur du upplevt informationen som ditt utfall. st@greencargo.com