ST förhandlingsgrupp har haft möten med avtalsgruppen som består av representanter från varje sektion.
Detta har resulterat i följande yrkanden som nu lämnats över till arbetsgivaren.

Satsning på grundlönen (vad gäller tarifflöner)
Potten fördelas på slutstegen i tarriffnivån och garantibelopp till utvecklingsste-gen.

Inleda arbete med gemensam tariff förare, bangård
Yrkesrollen mellan nuvarande tariffer suddas ut allt mer och mer och därmed har nuvarande struktur på tariffer spelat ut sin roll. Arbetet startas under Q1 2014 och delrapport skall lämnas senast 2014-10-01 skall vara avslutad under avtalsperiodens gång.
I detta arbete ses tillägg, tariff för bg-instuktörer m.m. över.

Extra ledighet till de som inte har överdagar
Införa extra ledig tid för anställda som ej har överdagar. Ledigheten kan ej tas ut i pengar. Tak för detta kontot sätts till x antal timmar. Kostnaden belastar löne-potten. Målsättningen är en uppgörelse över 3 år.

Ny struktur för utläggning FV-dagar
Ny struktur för hanteringen av FV-dagar. Likartad planering i dialog med medarbetaren kräver vi.
Vårt gällande kollektivavtal reglerar idag denna fråga men processen efterlevs inte fullt ut.

Samplanering och kör/vilotider
Arbetstidsregler vid samplanering bangård/lokförare, vilka regler skall gälla?
Bråttom är det då man går i drift redan jan 2014.

Hytt tillägg
Regler för hytt tillägg till tariffer klargörs. ST menar har man kompentens och utför arbetet skall även de som befinner sig i tariff v21 och v22 erhålla detta tillägg.

Beredskapstillägg
Lokalt Göteborg byta bort timberedskap mot veckoberedskap alternativt införa återförande av förlorade lediga dagar. Höjning av tillägg.

Lönekartläggning
Skall påbörjas Q1 2014, delrapport 2014-10-01, och vara avslutad under avtals-periodens gång. Redan i förra avtalet skrevs det in att detta skall göras. Vad gäller I-löner återkommer snart arbetsgivaren inom kort med sina förs