Minnesanteckningar från den 15 november 2013

Ny enhetlig metod för riskbedömningar och riskanalyser
Bolaget skall nu synka all hantering av riskbedömning via CSM-RA ( en modul i Synergi).

ERA WP CSM-RA European Railway Agency (ERA), Arbetsgrupp för gemensamma säkerhetsmetoder för riskbedömning (WP CSM-RA)

Bakgrund
Den europeiska järnvägsbyrån (ERA) inrättades för att hjälpa till att skapa en integrerad europeisk järnväg genom att stärka säkerheten och driftskompatibiliteten. Uppdraget för ERA inom driftskompatibilitet är att stödja tekniska frågor vid genomförandet av Europeiska gemenskapens lagstiftning om järnvägar.

 Länk till – Transportstyrelsen 

Detta gör att riskanalyser via swift-metoden släpps och även den modell av riskbedömningar.
Detta ställer också krav på utbildningsinsatser och lathundar.

ST vill att skyddsombuden får utbildning i det nya verktyget vilket AG säger nej till.
ST föreslår istället att nyckelpersoner från facket genomgår en djupdykning i den nya metoden vilket AG tyckte var rimligt.

Aktivitet och tidsplan för utbildning.
Målet är att den nya metoden skall vara i fullt bruk under andra halvåret 2014.

Gravida medarbetare inom Green Cargo
Under hösten 2013 påbörjas en medicinsk riskbedömning av arbete i klassisk produktionsmiljö. Det är vår företagshälsovårdspartner Feelgood som i samarbete med Arbets- och miljömedicin vid Sahlgrenska universitetssjukhuset  i Gbg gör denna riskbedömning. Här tas hänsyn till tunga lyft i trånga utrymmen, buller, vibrationer, ojämna gångytor vid lång förflyttning m.m.

Denna medicinska riskbedömning bekostas av HR-staben centralt och resultatet från bedömningen kommer presenteras för Green Cargo under kommande vinter.

Mer info än så här kan inte delges då det mesta ännu består av arbetsmaterial.

Jämställdhetsplan 2013 – 2015

Jämställdhetsplanen skall beakta alla delar av diskrimineringslagens inriktning och bedrivas både genom aktiva åtgärder för personalen och genom integrering av jämställdhetsperspektivet i den dagliga verksamheten.
 
Tre fokuspunkter i jämställdhetsplanen

 • Aktivt minska bortavarotiden från hemmet för lokförare  och att underlätta för småbarnsföräldrar genom flexibla lösningar är en aktivitet som man måste råda lösning på.
  ST menar att för att lösa problemet måste vi först få med oss Planning på ”tåget” och låta de ta del av dokumentet  bredvid en utbildningsinsats i jämställdhet och diskriminering. Green Cargo ligger långt efter och möjligheten för personal som planeras i BP har mycket begränsad möjlighet till framförhållning och påverkan av sina arbetstider- Detta ställer till det för många, i synnerhet för de föräldrar som är frånskilda/separerade”.
  Beslut: HR får ta en kontakt med chefen för planning.
 • Förebygga och utreda/vidta åtgärder mot trakasserier – kränkande särbehandling
  ST förklarar att det dagligen förekommer trakasserier i form av förlöjliganden, förminskning, undanhållande av information m.m.  Detta är inte ok och kan till viss del minskas med rätt utbildning och information. Vuxenmobbning förekommer oftare än vad tror. Det finns även en okunskap bland chefer inom Green Cargo då medarbetare behandlas olika och en del medarbetare medvetet osynliggörs.
  Beslut: Ta hjälp av kommunikation och göra någon form av informationsmaterial. HR ansvarar.
 • Lönekartläggning
  Lönekartläggning skall  genomföras för att finna osakliga löneskillnader m.m.
  AG säger att här har hänt en del vilket  direkt kan dementeras. Här har inget skett i samverkan med personalorganisationerna. Så här behövs en stor insats.
  Beslut: En fråga som HR får ta.

 

Status kring introduktionsutbildning för nyanställda Ansvaret för en introduktion ligger hos chefen och den egna medarbetaren.
AG vill ha en introduktionsplan på 6 månader med stöd och uppföljning av egen chef, individuellt utifrån den egna rollen. Utformas ifrån roll och avdelning med stöd av checklista.

För alla  – en introduktionsdag på HK eller i Hallsberg
För administrativa roller – Besök på bangård
För chefer – introduktionsdagar om HR-frågor, kollektivavtal och trafiksäkerhet. Grundutbildning i arbetsmiljö och Ledarprogram ”ny som chef”.
 
Månad 1 – 2
E-kurs, vision, strategi, mål och organisation. Våra dokument, policys och riktlinjer. Säkerhetsstyrning, vistelse i spår. Arbetsmiljöintroduktion enligt checklista.
Kurser i L-ABC, brandskydd skall läggas till som e-kurs.

ST efterfrågar när facket får komma in i bilden för information till nyanställda? ST uppger att vi vill komma in så tidigt som möjligt.

ST efterfrågar också hur arbetsmiljöintroduktion skall gå till?
Det finns ett material sedan tidigare som kan anpassas efter lokala förutsättningar. 

Månad 3 – 6
Övriga delar i introduktionsprogrammet. Kompletterande e-kurser och besök ute i verksamheten.

Omorganisationer och riskbedömningar som står på ingång
Hur hanterar vi riskbedömningarna?
!!!!!!!!!
 

Vid pennan för ST
Jerker Liljeberg