Inledning
Då det var för mig första gången på länge som jag medverkade i detta samverkans forum och blev lite konfunderad över vilka frågor som behandlas här. Allt från lokala frågor till kollektivavtalsfrågor. Just kollektivavtalsfrågor anser ST inte skall förhandlas (information är ok) inom ramen för samverkan. Avdelningsstyrelsen kommer att se över frågan i samråd med företaget.
De frågor som borde förekomma här eftersom det rör sig om planering och bemanningsfrågor är sällsynta och om de tas upp så finns det inte tid att behandla dessa. Exempelvis så har frågor som tid för orderläsning och utveckling av sökmotorn SÖM funnits på agendan länge, men här hinner man inte med att komma till avslut.

Avrapportering
—Regleringen av de 0.4 dagar som ingick enligt Krisavtalet ska ha betalats ut till timkontot senast innan årets slut.

—Samplanering – en grupp utsågs för att ta fram ett övergripande samsyn på vad vi menar med samplanering och vad som skall ingå. Gruppen har haft ett möte och sedan gick denna grupp i dvala. Nu togs beslut att gruppen skulle väckas till liv igen och kommer att bli kallade inom kort.

—Överliggningen (belägen i en hyresfastighet) i Bollnäs har tagits ur bruk pga. av dålig ventilation och buller. Ärendet är under hantering.

Kollektivavtalsfrågor
Den sk. 8-8 modellen i Borlänge.
En avrapportering har gjorts från gruppen och med inriktning att man får fortsätta arbeta enligt denna modell. Troligen blir det så att denna avkortas och blir uppdaterad till 2014 års arbetstids modell enligt 7-7. En del förändringar gjordes med anledning av den genomgång som fördes mellan parterna. Arbetsgivaren återkommer med nytt förslag.
Framflyttad sommarsemestersökning
Arbetsgivaren ville här få klart att flytta fram sommarsemestersökning till den 31 mars.
Ett motförslag lades vilket innebar att den personal vars arbete inkluderar helgarbete skall beredas ledighet lördag-söndag vid val av semester 1-2 veckor i båda ändar. Arbetsgivaren såg detta som möjligt men att ledigheten får bekostas på något sätt av den enskilde (ex. genom uttag från timkonto/dag konto). Arbetsgivaren återkommer med förslag.

Förändring av till gemensamt turnummer för stationär personal och lokförare
Arbetsgivaren vill låta ett och samma turnummer följa hela turen även om den går över ett eller flera dygn. Ex. så kan en tur idag heta 1401 och om den går över dygnsgränsen heter den då 1402 och om den går över ännu ett dygn heter den då 1403.

Imorgon skulle då turen bara heta 1401 och sedan tillkommer olika klockslag för de övriga dygnen.

Detta innebär att om en tur går över dygnsgränsen måndag – fredag blir det tre personer som får samma turnummer, däremot blir klockslagen olika.

Arbetsgivaren har här att skicka oss schema som turlistor i gamla som nya systemet för att vi ska kunna se så inte timmar och minuter trollas bort genom att enbart ett turnummer införs. Om vi då blir överens måste definitionen i kollektivavtalet skrivas om gällande tjänstgöringstur.

Vid pennan
Stefan Beider Bisittare Kent-Olov Modd