Det nyhetsbrev som du läser just nu är riktat till dig som förtroendevald. Vi hoppas att informationen kan vara till nytta för dig i ditt uppdrag. Uppskattas detta vill vi gärna fortsätta fler utskick.

Just nu händer det mycket inom Green Cargo vilket du säkert själv märkt av. Det är inte bara lönerevisionen (som just nu blivit klar) utan det rör allas våra arbeten på företaget och frågan vilka orter och inte minst arbetsuppgifter som ska vara kvar.

I kommande månad kommer tjänsterna på Vd-1 och Vd-2 nivå att utlysas, just nu håller företaget på att sammanställa befattningsbeskrivningarna. Innan dess skall en organisation förhandlas och vara på plats till årsskiftet 2013/14 och härefter förhandlas tjänsterna på dessa enligt ovanstående nivåer i januari 2014.

Först i februari/mars månad kommer vi att få se på vilka orter företaget ser att verksamhet skall bedrivas och hur tågen ska köras. Detta då man i mars månad skickar in sin beställning till trafikverket med begäran om tåglägen. Detta innebär bland annat att tåglägena för 2014 ligger fast och tågen skall köras samtidigt som vi kommer att förhandla om ett färre antal medarbetare på grund av den nya tågplanen för 2015 som kommer att innehålla ett stort antal färre tåg.

Härefter påbörjas processen mot ett färre antal medarbetare inom företaget.

Företaget vill också att vi tillsammans hittar en struktur för samverkan i denna nya organisation och vart inom företaget vi skall ha dessa grupperingar innehållandes mötesfrekvens och antalet ledamöter i grupperna. Ett första möte för detta är inplanerat till den 7 november.

Det har i den gångna veckan deklarerats övertidsstopp. Här blev vi fackliga organisationer tagna på sängen, ingen av oss visste något om detta beslut eller dess omfattning. Vi kan bara se att detta beslut skapar merarbete på lokalnivå som har att se till så vi lever upp till att leverera till våra kunder. Inte heller har stormen i södra delen av landet gjort deras arbete lättare då tågen/vagnarna står uppställda på grund av att banan inte är farbar enligt trafikverket (i skrivande stund).

En annan överraskning som de fackliga organisationer fick till livs var att med omedelbar verkan införa resstopp, vilket då inte skulle gälla passresor eller säljare.

I dessa två ovanstående ärenden har ST påkallat förhandling för att få svar på hur företaget tänkt. För hur ska man lösa frågan om vem som skall köra alla de vagnar/tåg som inte körts eller fastnat på bangårdarna på grund av att trafikverket stängt banan i samband med stormen här i södra Sverige om detta inte får ske på övertid?

Samplanering är ett ”stolleprov” som det finns ett arbetsgivarebeslut på och som ryms inom arbetsgivarens rätt att ”leda och fördela”. I denna fråga söker vi ert engagemang för att om möjligt minska risken att arbetsgivaren kör över oss fackliga. Det är viktigt med samarbete och information sektioner/driftområden emellan och vi gör helt rätt i att stå enade med lika krav som frågor i dessa förhandlingar som påbörjats.  Det florerar ett rykte om att man i Hallsberg är klara, vilket är mycket felaktiga uppgifter. I Hallsberg är vi inte eniga då ST reserverat sig mot att AG inte vill planera ut lätthelgdagarna vilket ST anser vara ett brott mot kollektivavtalet. Som motivation till sitt beslut anger AG att dessa dagar kan komma att behövas då man planerar att stänga vagnslastsystemet mellan 23 dec och 6 jan (20% skall gå).

Ytterligare saker som ST i Hallsberg anfört är att regeln om 8 timmars vila i snitt en gång i veckan inte längre kan anses applicerbar då stationär personal nu förlorat sina fasta turlistor och nu planeras på samma sätt som lokförare och med en väldigt kort framförhållning. M.a.o. då stationär personal nu kommer att gå på individuell fast lista där det inte finns möjlighet att se eventuella avsteg finns det all anledning till att se över lika regler för all personal.

Att dra ner vagnslastsystemet med 80 % under perioden 23 dec – 6 jan är för ST ännu så länge endast ett rykte som råkade komma fram vid ovanstående diskussioner. Vi kommer att begära förhandling i frågan då det absolut inte är ok för AG att förlägga fv-dagar på icke helgdagar i situationer som kan liknas med permittering. ST kommer att koppla in förbundet i frågan.

Detta är vår första information till dig som fackligt förtroendevald inom ST och detta är en process som vi kommer att försöka upprätthålla så ofta det bara är möjligt. Vi ber er dock att hålla informationen inom kretsen förtroendevalda.

Glöm inte att läsa vår information regelbundet publiceras på vår hemsida.

Ta del av våra dokument är en annan nyhet som ni förtroendevalda kommer att erbjudas via vår hemsida inom kort. Det handlar om uppdaterade checklistor, avtal och protokoll från förhandlingar.

Att kommentera på hemsidan är också en nyhet för er som förtroendevalda. Användarkonton för åtkomst av dolda sidor och kommentering på våra inlägg kommer att distribueras till er alla. Vi hoppas och tror på att dessa funktioner finns för er till nyår. På hemsidan kommer också information och publicering av nyheter att ges endast till er som förtroendevalda (kräver inloggning).

Minskat uttag av FFU är något som vi inte tror på med anledning av de förändringar som väntar under 2014-2015. Vi har en stor arbetsbelastning att vänta och det kommer att krävas mer av oss alla, och vi vill att alla skall vara förberedda att ta hand om våra medlemmar lokalt men samtidigt inte släppa fokus på att rekrytera nya medlemmar.
Det vi kan hjälpa er förtroendevalda mer är att förse er mer information så ofta vi kan.

Fram tills nästa information önskar vi er en bra 1 november

Avdelningsstyrelsen vid Green Cargo

Stefan Bieder ordförande
Donny Sjöberg, vice ordförande
Jerker Liljeberg, sekreterare
Kent-Olov Modd, kassör
Björn Hellqvist, ledamot 
Kenth Bergqvist, ersättare