Gemensam arbetsmiljöutbildning skyddsombud och gruppchefer
Samverkansstrukturen kommer att förändras i den nya organisationen och detta kan få effekter i var och hur vi kommer att driva våra arbetsmiljöfrågor. ST ser positivt på exempelvis en gemensam utbildningsdag inom arbetsmiljö för skyddsombud, gruppchefer (arbetsmiljödagar). Arbetsgivaren säger att man får se över denna typ av idee’r när den nya samverkansstrukturen är på plats.

Riktlinjer för svenska lokförare vid framförande av Db Schenker tåg i Sverige.
Vi vill att de förare som kör på Danmark skall erhålla någon form av utbildning i det danska språket för att minska risken för missförstånd. Ett annat förslag är att Driftcenter är mellanlänk i kontakten med DSC.
Kanske är det så att vi går mer mot ett internationellt arbetssätt vilket i framtiden ställer krav på språkkunskap.
– Vilka dokument gäller m.m.?  Håkan Sjöström tar frågan med sig. ST håller helt och fullt med lokalt skyddsombud i Malmö som lyft frågan.

Nya bromsskor
Nya bromsskor av märket Vossloh har en benägenhet att hoppa när de är nya, vilket har skett på Sävenäs, sannolikhet på grund av den friktion som finns på nya skor då de är lackerade runt om. Kontakt med leverantören kommer att tas.

Tonsignalering
Arbetsgivaren vill införa tonsignalering som krav för backning och ST förstår problematiken men vill att en riskanalys skall genomföras innan beslut om nya krav/riktlinjer. Donny Sjöberg representerar hela skyddsorganisationen i den arbetsgrupp som skapas för framtagande av nya riktlinjer.

Northland – damm
En riskanalys som är gjord på norsk sida har hittat ett ämne som kan ge stendammslunga. Dammätning skall utföras den 18/11 på de platser där den största exponeringsrisken föreligger. Feelgood utför mätningar. Ingen risk skall föreligga enligt tidigare mätningar i loket, varför de nya mätningarna kommer att utföras i den yttre miljön.

Medicinska risker vid graviditet – vid säkerhetsarbete
En medicinsk riskanalys kommer att utföras som kommer att ligga till grund för policy vid graviditet. Bedömningen kommer att utföras av Feelgood och Arbets och miljömedicin (oberoende part). Arbetsmiljöorganisationen blir sedan inkopplad när den medicinska riskanalysen är genomförd.

Ny leverantör för tvätt och hantering av arbetskläder
Markanta förbättringar är att vänta och en billigare lösning, ny leverantör är från den 1 jan 2014 Berendsen. Procurator är fortfarande den leverantör som levererar nya kläder och arbetsmaterial.

Avtal SOS alarm
Förskjutning av upphandling teknisk utrustning. Planerna att överta larmtelefoni från SOS till egen regi avvaktar just nu ett beslut på VD-nivå. Då ärendet blivit fördröjt kan tjänsten inte sägas upp före juni 2014.

Kamratstödjare
Finns ett behov av nya kamratstödjare och således då nya planer på utbildning. En del av kamratstödjarna närmar sig pensionsålder och lämnar företaget inom snar framtid. AG har gjort en inventering under 2013 som visade att inget omedelbart behov föreligger. Beslut blev att i samarbete med produktionsskolan ge fortbildning till befintliga kamratstödjare som inte genomgått utbildning på länge. Under 2014 kommer det förmodligen att erbjudas en grundutbildning riktad till samtliga driftområden. I dagsläget är det knappt 100 st registrerade kamratstödjare.

Lokfrågor
T44 Ledstångsvärmen skall inte vara avstängd, då är det något som är fel.  
Det kan inte accepteras att fotstegsvärmen inte är påslagen på grund av halkrisk.
Det har kommit fram att RD-loket har brister i värmesystemet. Det upplevs som ojämn värme i hytten, kallt vid knä och fötter.
Kanske beror på att värmeaggregatet sitter vid taket?

Vid pennan för mötet

Jerker Liljeberg och Donny Sjöberg