Det är inte bara vår stora omorganisation som pågår, arbetet med att införa det som arbetsgivaren kallar SAMPLANERING pågår för fullt. Vi som är förtroendevalda måste mobilisera och gemensamt driva en del frågor lika för att på få ett något så när tryck på arbetsgivaren. Ett samarbete och informationsflöde över sektionerna är ett måste i frågan om samplanering.

SAMPLANERING
Tyvärr är det så att samplanering är ett rent arbetsgivarbeslut men tyvärr innebär detta att ett antal frågor som tidigare var reglerade i avtal nu till vissa delar helt saknar reglering. Arbetsgivaren har sina tolkningar och vi från ST har våra.

En sak som är en kraftig försämring att gå från fasta turlistor till BP/SÖM är att de avsteg som lokala förtroendevalda förhandlat fram knappast kan anses tillämpbara längre, detta då en överblick av sammansättning och kombination av turer helt saknas.

I detta brev skall vi försöka förmedla hur arbetet går i Hallsberg som är den första orten att få SAMPLANERING med start den 1 jan 2014.

FV-dagar i plan
Det hela började med att en fridagsplan skulle förhandlas och där ST ställde krav på att två FV-dagar skulle finnas med i denna plan. Arbetsgivaren tog dock ett arbetsgivarbeslut och förkastade ST´s förslag. ST vill gärna få detta prövat som brott mot kollektivavtalet (fv-dagar skall förläggas i en plan) och ärendet hanteras nu av avdelningsstyrelsen. Förhandling är nu begärd ”Undanröjande av tvist” i syftet att klarlägga om en tvist föreligger eller inte. Konstateras det här att tvist föreligger kommer en central förhandling att begäras i samarbete med Förbundets ombudsmän.

Förhandlingar med anledning av SAMPLANERING (lokalt)
Två förhandlingstillfällen har hållits och ett tredje och ev. sista är planerat till den 3 dec.
Vid dessa förhandlingar har ST gång på gång talat om förutsättningar. ST har vid dessa förhandlingar angett ett antal förutsättningar som måste klaras ut innan driftstart.

Utbildningsplan för anställda – öka kompetensen
ST
vill se en utbildningsplan för året 2014 för att säkerställa att en process påbörjas där våra medarbetare faktiskt får en kompetensutveckling och där de med minst kompetenser idag bör prioriteras i syfte att få fler sökmöjligheter och bättre i SÖM. 

Flytt av FP-dagar – 8, 10 eller 13 arbetsdagar i följd?
Vid första och andra testkörningen har vi sett utfall där medarbetare i SÖM önskat flytt av FP-dagar så att dessa fått 8 respektive 10 arbetsdagar i följd. ST säger ja till frivillig flytt av fridagar men det får absolut inte strida mot kollektivavtalet. ST undrade då hur detta kan vara möjligt då AG tidigare sagt att avtalets parametrar ligger i BP-systemet. Som svar får vi då att detta är ett enskilt önskemål och då också en enskild överenskommelse.
Somkommentar till detta kan ST hänvisa till MBL (Lagen om Medbestämmande i arbetslivet) 27§ som tydligt berättar följande: Arbetsgivare och arbetstagare som är bundna av kollektivavtal kan ej med giltig verkan träffa överenskommelse som strider mot avtalet.

Visst kanske ST kan tänka sig att flytta FP-dagar så att någon mer arbetsdag kan läggas ut, men det måste regleras i avtal hur det får se ut. ST har meddelat att nu finns ju även den så kallade
7:7-modellen att tillämpa för de som är mer intresserade av att samla fler lediga dagar på raken.

Flytt av FP-dagar i SÖM så man jobbar varje helg?
ST
har förståelse för att medarbetare kanske vill jobba mer helg, men vi har ett avtal som säger att FP-dagar skall i snitt förläggas till varannan helg. Detta medför att en medarbetare i SÖM kan söka så att inga lediga helger erhålls under ett helt år, detta då BP inte har inbyggd spärr på att varna om X antal lediga helger har erhållits. ST menar att även här skall inte enskilda val få manipulera avtalet som ligger i botten. Det fanns fram till helt nyligen ett helg-avtal som ST kan tänka sig att se över, i syfte att möjliggöra det för de av våra medlemmar som önskar jobba mer helg än vad avtalet medger. ST kan också tänka sig att titta på andra typer av arbetstidsavtal.

Vilka arbetstider skall gälla för stationär personal?
ST
har hävdat att samma regler skall gälla för stationär personal som för åkande personal.
AG har hävdat att de finns de som egentligen bara uppfyller kraven för 38, respektive 40 timmars vecka.
ST har meddelat att de som går på fast individuell fast lista har 36-timmars vecka, men ST inför gärna fasta turlistor igen om behov föreligger att ändra arbetstidsmåttet.
ST förstår att AG har svårt att få ut arbetstiden på 36-timmars veckor.
Antal nätter i följd
ST
har inte samsyn med arbetsgivaren med hur många nätter som får rullas ut i schemat.
Utdrag ur kollektivavtalet: För arbetstagare i stationär tjänst får egentlig arbetstid som med minst tre timmar infaller under tiden 22-06 läggas ut i genomsnitt högst var tredje natt under begränsningsperioden.
AG beräknar sitt snitt på kalendermånad och menar att det är fullt möjligt att lägga ut tio nätter under en månad.
Vi inom ST beräknar snittet på antalet arbetade dagar vilket borde vara mer korrekt. Detta ger då ett tal om 6 max antal nätter. Lokalt yppade då AG att man kan tänka sig att bygga en spärr som begränsar antalet nätter till 6 st men beviljar frivillighet upp till 10 i SÖM.
Spontant tycker jag ”lokalt” att detta kan vara en bra ide, då vi i samma veva öppnar upp för de som trivs bäst med att jobba mer natt.
Notis: Tolkningarna är inte prövade någonstans.

Förhandling om bangårdsturerna
När vi förhandlade fridagsplanen, förhandlade vi vid samma tillfälle den turförtäckning som skall gälla under T14. Nu upptäckte ST att man förändrat en del turer efter förhandling vilket inte är ok.
STlokalt” vill här att all tjänst fastställs i det som företaget kallar för typveckan ”finns inget ord som heter så vi våra avtal”, men förändringar i turförteckningen måste förhandlas löpande per kalendermånad, eller så ofta som AG vill göra ändringar utifrån den tjänst som är förhandlad.

Avkortad vila till mindre än 11 timmar 4 ggr under begränsningsperioden
Avtalet medger förkortad vila i snitt 1/gång per vecka för stationär personal. Det är idag fullt möjligt att en medarbetare kan få flera avkortade vilor under en och samma vecka, vilket också har skett i de testutrullningar som gjorts. ST menar här initialt att samma regelverk som för åkande personal skall gälla.
Det är ett hygienkrav att förhindra detta, ST vill inte att AG drar sitt system till ytterligheter. Lokalt har parterna här enats om att bygga in en parameter som reglerar avkortad vila till max en gång mellan fridagsperioderna. Testkörningar över förkortad vila 1/2/3 ggr/månad och en där vi strikt håller oss till 11 timmar mellan turerna. Det är stor differentiering i resultaten. Strikt 11 timmar mellan turerna gav tyvärr fler turer med sen tjänstgöring före fridag och försämrade också utfallet på sökt tjänst.

Detta är en av de viktigaste frågorna att lösa inför samplaneringen och här har den centrala arbetsgruppen en stor uppgift att lösa. För ST är det självklart att lika regler måste införas. Hur ser det ut om en förare som utför bangårdsarbete under 30 dagar och får 11-timmars viloperiod varje dygn, men den stationära bop/roparen inte får det utan istället får ett avsteg om 8 timmar i snitt en gång i veckan. Vi hör själva hur det låter, 11 timmar för samtlig personal är vårt mål.

Blankdagen – 08.00 -15.12 för åkande
AG vill att blankdagen skall består av arbetstiden 11.48-19.00 om ingen ombeordring erhållits.
ST har här sagt till AG att vi har en praxis som AG själva tagit ett beslut om tidigare nämligen att en blankdag är en dag med jour mellan 08.00-15.12.
(Inom parantes kan att detta är en fråga som ligger under arbetsgivarens rätt att leda och fördela, så vi kan nog inte tvista på detta om ett arbetsgivarbeslut tas).

ST är mån om att behålla så mycket dagtidsarbete som möjligt, finns flera fördelar med detta. Möjligheter till bättre fritid och möjlighet till kompetensutveckling.

Frågor till er förtroendevalda – vad tycker ni?
Lämna svar till oss, gärna via er sektionsordförande (underlättar för oss med en kontaktperson).
Svar till oss senast 2 december – st@greencargo.com

1. Hur många nätter skall det gå att lägga ut per månad på en person?
2. Hur länge skall det vara möjligt att lägga ut sen tjänst (slutar efter 19.00) före fridag?
3. Önska vi reglera hur många ggr man får lägga ut sen tjänst (slutar efter 19.00) före fridag?
4. Avkortad vila förare vs. stationär tjänst, hur skall vi förhålla oss, hantera det?
5. Blankdagen, vad tycker ni?
6. Hur ofta skall en typ av arbetsuppgifter utföras för att kompetensen skall anses erhållen
avhängning, backning, broms, syn, växling m.m.?

Vill tillägga att dessa noteringar kommer från lokala arbetsgruppen SAMPLANERING i Hallsberg.
Det finns även en central grupp tillsatt som skall se över gemensamma regler/anpassningar.
I denna grupp sitter Kent-Olov Modd för ST.

Tills nästa ST Informerar kommer ut.

Vid pennan för ST
Jerker Liljeberg