ST har under hösten haft många förhandlingar med företaget om
den nya organisationen
och arbetet för att nå ett lönsamt Green Cargo 2016.
 I dagarna har arbetsgivaren haft nationella informationsmöten som på
vissa delar kanske skapar ännu mer frågetecken och i en del fall även oro för framtiden.


 

 

 

Man har pratat om centralisering till en ort. Arbetsgivaren har ännu inte kunnat svara på var någon stans de centraliserade
arbetsuppgifter i framtiden skall läggas.
Detta är en fråga som affärsledning har att ta beslut om utifrån de strategiska val och förändringar man inom bolaget vill göra.

ST är inte för en direkt centralisering av arbetet då vi inte är säkra på att det i det långa loppet är det bästa för bolaget.
ST vet att det redan nu förekommer rykten av många olika slag. Vi vill göra dig uppmärksam på att så fort ett beslut är taget
så kommer du som medlem  att få direkt information. 

En annan inte så liten detalj är att antalet gruppchefer i de tre nya driftområdena i det närmaste halveras och detta är en sak
som ST ser allvarligt på. Vi är oroade för att kvarvarande gruppchefer inte kommer att hinna med det som åligger dem.

Hur gör vi för att inte tappa fokus arbetsmiljö och trafiksäkerhet?
För detta har en grupp tillsatts som ska jobba med riskanalyser (ST representant Kent Olov Modd).

Vad händer nu?
Nu innan jul inleds förhandlingar med arbetsgivaren gällande tjänstetillsättningar för VD-3 nivå där slutliga förhandlingar
och tillsättningar väntas ske under jan/feb 2014.