Minnen från Resursplanering Samverkan

Typveckan
KALMAR
Glenn gör ett testschema/testkörning på Kalmar för alternativ ett/två utifrån dagens schema. Från ST är drivkraften stor till att nå en förändring av schemat. AG sänder resultatet till Björn Hellqvist. Parterna lokalt måste dock vara överens för att ändring skall göras.

ALVESTA -> ÄLMHULT
Turlisteförslag inväntas. Praktiska detaljer inte klara så som lokaler m.m.

 ARBETSGRUPP
Finns inget mer att rapportera just nu.

 TÅGTIDTABELLER SOM INTE KLARAR 5 TIMMARSREGELN P.G.A. HASTIGHETSNEDSÄTTNING
På grund av nedsättning sträckan Bdn – Bst så har AG fått nya tidtabeller Bdn-Vns. Trots detta så kommer AG få ett antal tåg som inte kommer att klara 5 timmarsregeln efter den 5 maj.

Hela 2014 och delar av 2015 gäller denna förfrågan.
Hur ställer ST sig till detta?
ST vill i första hand se ett förslag på hur denna produktion skulle se ut utan avsteg mot vårt kollektivavtal och i andra hand ett förslag som innebär avsteg mot kollektivavtalet?

 

Huvudtågnr.

Ersättningståg – Boden – Vännäs

Som inte klarar sträckan under 5 tim

   
   TÅGNR  Över 5 tim    
9116 319112 05:03    
  316464 05:30    
  16458 05:08    
9102 319105 05:09    
9118 319128 05:19    
9106 319109 05:01    
5081 315081 05:06    
5904 305902 06:05    
4904 314906/07 05:19    
5900 315900 05:57    
9227 75226/319276 05:36    
9223 19224/19243 05:55    
9225 19286/87   Bryter mot max 8 tim eg.arbetstid (9:25)

Hantering av pasståg och taxi
AG har fått påpekande från SJ att vid bokning av pass biljetter måste för och efternamn anges på bokningen. Meddelande har gått ut till samtliga inom personalstyrning om detta.
AG vill erbjuda medarbetare att boka tåg/taxi på frivillig väg, dock utgår ingen kompensation för detta.

–          AG erbjuder medarbetare en möjlighet att boka taxi/tåg på eget ansvar.
–          Varje medarbetare får ett priokort där poäng på resandet samlas
–          Taxi bokas som idag
–          För de som inte vill, bokar vi idag enligt den process som vi har idag och tar kontroll över taxibokningarna. Passtågsresor hanteras som idag och inga SJ Prio kort kopplas till medarbetare som inte vill sköta detta själva.

ST skall komma in med synpunkter på förslaget via Björn Hellqvist.

 Definition – Genomförande av tjänstgöring (AG visade material)
HANTERING ORDERLÄSNING – ST har begärt mer tid till orderläsning

AG förväntar sig att personal finns tillgänglig fram till tidpunkten då tiden slutar, vill att anmälan sker om man avser avsluta sin tjänstgöring före turens egentliga slut.

Vad gör man innan tjänsten börjar?
–       Personligt fack
–       Ta de av info/dokument som inte specifikt rör den nästkommande turen (allmän info)
–       Rätt utrustning innan tjänsten börjar

 Vad gör man när tjänstgöringsturen börjar?
–       Ta ut körplan
–       Skyldighet att hålla sig informerad om innehåll i styrande dokument (89-dok)
–       Utföra arbetsuppgifter enligt turförteckning eller anvisning

Order/Gångtider     Fördelad tjänst    Kostnad/år       Tid i typveckan
Sverige 3 min                   3,3 man                       1,6 MSEK             118h
Norge 10 min                   8,8 man                       4,4 MSEK             318h – oklara siffror, skall kontrolleras
Danmark 15 min           14,4 man                       7,2 MSEK             518h – oklara siffror, skall kontrolleras
Gångtid                                22 man                     11,0 MSEK             795h
Gångtid 1 min                    11 man                        5,5 MSEK             398h

Arbetsgivaren anser att orderläsningstiden är tillräcklig för de arbetsuppgifter som ska genomföras.
Frågan är parkerad

Utfyllnadstid
En del av arbetsgivarens planerare tolkar avtalet något felaktigt enligt ST vad gäller arbete under utfyllnadstid. AG har kollat detta och instämmer i tolkningen och problemet utrett. Utfyllnadstid är inte att jämföra med någon form av jourtid.

Står arbetstagaren till arbetsgivarens förfogande under utfyllnadstiden eller är utfyllnadstid detta att betrakta som tjänstgöringsfri tid?

ST tolkar det som att man inte skall stå till arbetsgivarens förfogande under utfyllnadstid då detta är att räkna som tillgodoräknad arbetstid.

 Aktivitet orderläsning
Utveckling ledigheter i SÖM – Publicering SÖM-schema tidpunkt

Frågan hanterades under förra mötet. Hantera ledighetsansökningar i SÖM 3 månader
Arbetsgivarens förslag till beslut:
–       Test genomförs i Göteborg, Hallsberg, Boden och Luleå och start omgående när förändringar/uppdateringar är åtgärdade i SÖM
–       Utvärderingar sker under hösten innan beslut om hur vi går vidare

 Ny dragning i Resursplanering samverkan där utvärdering skall göras då bedömning görs innan man går ”live” på de andra orterna.

 Övertid/Arvodister/Inhyrning
Sjukfrånvaron 5,8% (mål 3,5%)
8190 övertidstimmar (2013 – 11.150 timmar)
7281 arvodisttimmar – 63,21 per person/snitt – Totalt 115 personer (2013 – 4875 timmar)

Referensgruppen utvärdering klargöring/avställningstider
Vilka skall ingå i denna grupp frågar AG.
ST anser att den bör bestå av någon instruktör samt turlisteombud från respektive organisation.

AG accepterar förslaget och gruppen kompletteras med ytterligare en representant från AG.
ST återkommer med namn till AG att ingå i denna grupp.

 Tid när schema skall publiceras
ST anser oacceptabelt att arbetsgivaren håller på schemat ända in i sista sekund kl.23.59, 00.00 och ibland även 00.46 den 15:e som hände nu senast. I synnerhet på fredagar inför fri helg.

AG tar med frågan och återkommer.

8 FV dagar har lagts ut på en person i april månad. ST menar att det är orimligt att lägga ut 8 FV-dagar på en person i april som inte själv önskat detta. April månad borde vara 2 stycken FV-dagar och inte fler.

AG menar att det inte finns något skrivet som förbjuder att fler dagar men tar frågar och återkopplar.
ST frågar sig om vad som ger AG rätten att lägga ut fler FV-dagar än vad arbetstagaren önskar?

Vid pennan för ST
Björn Hellqvist och Jerker Liljeberg