*Pressmeddelande hämtat från regeringen.se

Fler vägar till jobb
Regeringens främsta mål är full sysselsättning. Med ett väl fungerande transportsystem främjas jobb och tillväxt.
Regeringen genomför därför en historisk satsning på infrastrukturen för att säkra arbetspendlingen och företagens behov av fungerande godsstråk.
522 miljarder kronor satsas under perioden 2014-2025. Det är en kraftig ambitionshöjning jämfört med tidigare regeringar och en ökning med 20 procent från föregående planperiod. Av de 522 miljarderna går 241 miljarder kronor till drift och underhåll, varav 155 miljarder kronor till väg och 86 miljarder kronor till järnväg. 281 miljarder kronor satsas för att utveckla infrastrukturen.

Kraftfull satsning på drift och underhåll
Regeringens satsning innebär en kraftfull förstärkning av drift, underhåll och reinvesteringar, i synnerhet för att höja tillförlitligheten i järnvägssystemet.
Satsningarna på järnvägens drift och underhåll ökar med över 20 miljarder kronor jämfört med föregående plan. Sedan Alliansregeringen tillträdde 2006 har satsningarna mer än fördubblats i jämförbara priser.
Regeringens satsning ska särskilt förbättra punktligheten i storstäder och högtrafikerade stråk och höja nivån på det förebyggande underhållet. Enskilt viktigast är insatser på Getingmidjan i Stockholm. Regeringen gör även omfattande investeringar i vägunderhållet.
Investeringarna inriktas mot de mest trafikerade vägarna samt övriga vägar av stor betydelse för ett mer tillförlitligt vägsystem. Statsbidragen till enskilda vägar är fortsatt på historiskt höga nivåer, så att tillgängligheten upprätthålls i hela landet.

Stora investeringar för att utveckla transportsystemet
Drygt 150 investeringsprojekt i hela landet pekas ut i den nationella transportplanen. Det enskilt största projektet är ny järnväg för höghastighetståg mellan Stockholm (Järna)-Linköping (Ostlänken). Även mellan Göteborg-Borås (Mölnlycke-Bollebygd) byggs järnväg för höghastighetståg.
Regeringen tar med dessa satsningar ett historiskt steg för att förnya den svenska järnvägen. Ytterligare satsningar är utbyggnad till fyra spår Malmö-Lund, dubbelspår på Västkustbanan, satsningar på Godsstråken genom Skåne och Bergslagen och utbyggnad av Mälarbanan (delen Tomteboda-Kallhäll) samt Västlänken.
Regeringens investeringar innebär även ökad framkomlighet och trafiksäkerhet i vägsystemet genom till exempel Förbifart Stockholm och genom att flaskhalsar byggs bort utmed till exempel E20 i Västra Götaland, E22 i Skåne, E4 i Småland och E10 i Norrbotten.