Minnesanteckningar från resursplanering svg 28/4

Mötet började med ett en liten genomgång av föregående mötesprotokoll, där frågan gällande turer i Kalmar var uppe för diskussion.
Beslut om att lägga denna aktivitet på is en tid då, det dels finns en tidsbrist att hinna med samt att det saknas en samsyn på turerna hos personalen i Kalmar.

Frågan om namn till referensgruppen ( framtaging av tider för t.ex.klargörning osv) kvarstår. AG vill gärna ha ett fast namn där.

TYPVECKAN
När det gäller Typveckan hade AG inte nytt att rapportera.
Men det beslutades att Johan Gerdvall skall ta fram en sammanställd lista över vad man kommit överens om för aktiviteter i dom 3 olika kvartalsgrupperna.

BAM/FATIGUE
Största delen av mötet präglades av info och diskussioner gällande BAM.
Företaget har nu möjlighet att att prova en ny modul i BP under 6mån. Modulen är baserad på sömn forskning och bygger turer utifrån att man skall jobba när man är som piggast.
Detta gör den genom att gradera turer i en poängskala från 1-10000, där den arbetar på att förbättra dom turerna med lägst poäng.

Armand hade nu gjort lite olika körningar med Bam inkopplat.
Körningen med T14 visade att men förbättrade turerna enligt vakenhetsforskningen med 30%.
Kostnaden hade dock ökat något.

Man hade även gjort körningar på att köra 6 tim som max.
Bam går även att appliceras på schemakörningen, så att man inte bygger upp en sömn-skuld mellan turerna.

Eftersom det innbär en kostnad som måste motiveras att köpa in denna modul, så vill
AG nu veta om personalorganisationerna vill se några körnaningar när man ändra på parametrar/regler för att kunna hitta en ”win-win” situation,eftersom både kostnad och turerna förändras
då man slår av och på olika parametrar.
AG vill ha svar på detta snarast, då man bara har Bam en begränsad tid.

Johan har möten inbokade med både ST och Seko för att informera och visa Bam modulen.

Därefter avvek ett antal deltagare från mötet ,då det var förahandlingsmötet inbokat med GC.
Men Ulf W skulle komplettera med inhyrningar och övrig statestik till protokollet.

För ST
Kent Jonsson och Björn Hellqvist