Trafikutskottet föreslår att riksdagen gör sex tillkännagivanden till regeringen om olika frågor inom området yrkestrafik. Bakom förslagen till tillkännagivanden står en majoritet i
trafikutskottet som består av Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet. Regeringspartierna reserverar sig mot utskottets förslag.

Trafikutskottet vill betona att det är självklart att alla transportföretag och yrkeschaufförer bör arbeta under lika villkor i Sverige. Detta är viktigt av arbetsmiljöskäl och säkerhetsskäl samt
för att gynna en sund konkurrens inom transportsektorn. Utskottet ser att det i dag finns transportföretag och förare som inte följer gällande lagar och föreskrifter för yrkestrafik.
Det är viktigt att det finns effektiva möjligheter att vidta åtgärder mot dessa.

Utskottets förslag till tillkännagivanden handlar om stärkt kontroll av godstransporter, kraftigare sanktioner samt effektivare möjligheter att hindra fortsatt färd, ändringar av reglerna om
cabotage, skärpt ansvar för beställare av transporter, bättre villkor inom åkeribranschen samt säkra uppställningsplatser. Det är motioner från Socialdemokraterna, Moderaterna, Miljöpartiet, Centerpartiet, Sverigedemokraterna, Vänsterpartiet och Kristdemokraterna som ligger till grund för förslagen.

Stärkt kontroll av godstransporter

Det första tillkännagivandet gäller att regeringen bör se över behovet av att stärka och samordna myndigheternas kontroll av yrkesmässiga godstransporter på väg samt behovet av bättre dokumentation vid kontroller av cabotagetransporter. Med cabotage avses i det här fallet, något förenklat, transporter inom ett land som utförs av ett företag som är registrerat i ett annat land.

Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna reserverar sig. Partierna lyfter fram de insatser som pågår för att stärka kontrollen av den tunga yrkestrafiken samt att
regeringen planerar att lämna en proposition till riksdagen i juni som bland annat handlar om bilinspektörers och polisers arbete med trafikövervakning. Partierna gör också bedömningen
att ytterligare krav på dokumentation riskerar att bryta mot gällande EU-regler.

Kraftigare sanktioner och hindrande av fortsatt färd

Det andra tillkännagivandet innebär att regeringen bör se över behovet av kraftigare böter och sanktioner för transportföretag och förare som inte följer gällande regler. Dessutom bör
regeringen snarast återkomma till riksdagen med ett förslag som gör det möjligt för polisen att på ett effektivare sätt tillfälligt kunna stoppa fordon från att köra vidare, till exempel genom
att låsa fast fordonets hjul genom så kallad klampning.

M, FP, C och KD reserverar sig. Partierna hänvisar bland annat till att Transportstyrelsen i sin utredning om hur reglerna inom yrkestrafiken följs tar upp ändrade sanktionsavgifter och regler om att tillfälligt kunna stoppa fordon från att köra vidare. Regeringen avser också att lämna en proposition på området till riksdagen innan mandatperiodens slut.

Ändringar av reglerna om cabotage

Det tredje tillkännagivandet rör reglerna om cabotagetransporter. Utskottet föreslår att riksdagen ska uppmana regeringen att arbeta för att de sociala villkoren inom åkerinäringen säkras
vid en eventuell översyn av EU-reglerna om cabotagetransporter. Dessutom bör regeringen begära ett tillfälligt uppehåll för cabotagetransporter om regeringen inte lyckas komma till rätta
med överträdelserna av gällande regler.

M, FP, C och KD reserverar sig. Partierna hänvisar till att det är gemensamma EU-regler som gäller på området och att enskilda EU-länder följaktligen inte ska ha särskilda regler.

Skärpt ansvar för beställare

Det fjärde tillkännagivandet handlar om att ansvaret för den som beställer en transport bör skärpas. Den som beställer en transport måste se till att beställningen inte leder till en farlig
arbetsmiljö, oskäliga arbetsvillkor och ökade risker för säkerhet och miljö samt att det inte rör sig om olagliga cabotagetransporter. Det bör även tas fram ett beräkningsunderlag som visar
vad som är en rimlig kostnad för en transport som görs enligt gällande regler och avtal.

M, FP, C och KD reserverar sig. Partierna pekar bland annat på att Transportstyrelsen nyligen utrett utformningen av beställaransvaret. Utredningen gör bedömningen att antalet beställare av olagliga cabotagetransporter är litet och att det finns svårigheter med att utforma ett rättssäkert beställaransvar.

Bättre villkor inom åkeribranschen

Det femte tillkännagivandet gäller att regeringen bör vidta åtgärder för att komma tillrätta med missförhållandena i åkeribranschen till följd av falska egenföretagare och oseriösa bemanningsföretag. Riksdagen har även under våren 2013 gjort ett tillkännagivande till regeringen om detta. Utskottet tycker inte att Transportstyrelsens utredning om hur reglerna inom yrkestrafiken följs är tillräckligt bra vad gäller det här området.

M, FP, C och KD reserverar sig. Bland annat med hänvisning till att Transportstyrelsens analyser om konkurrensvillkoren inom yrkestrafiken visar att gällande regler tillräckligt väl kan
garantera exempelvis grundläggande anställningsvillkor för arbetstagare. Partierna framhåller också det arbete Skatteverket gjort för att kunna bedöma vilka regeländringar som behövs för
att komma tillrätta med illegal verksamhet inom branschen.

Säkra uppställningsplatser

Det sjätte tillkännagivandet innebär att trafikutskottet föreslår att riksdagen ska uppmana regeringen att skynda på arbetet med att skapa fler säkra uppställningsplatser för yrkestrafiken. Bakgrunden till förslaget är att stölderna av gods från parkerade lastbilar och även överfall av chaufförer har ökat på senare år.

M, FP, C och KD reserverar sig. Partierna pekar på att Trafikverket för närvarande arbetar med att ta fram ett register över rastplatser som är lämpliga som uppställningsplatser utefter det transeuropeiska vägnätet, TEN. Partierna anser också att det inte finns anledning att vidta åtgärder innan regeringen senare under våren beslutar om den nationella planen för
trafikinfrastrukturen 2014–2025. Dessutom framhåller partierna att åkerierna och beställarna av godstransporter har ett eget ansvar för att se till att transporterna görs i fordon som
försvårar stölder.