Fredagen den 16 maj avslutades de centrala förhand-lingarna om tjänstetillsättningarna som pågått under ett antal veckor. AG har under denna vecka påbörjat med att informera oplacerade och övriga berörda. Oplacerade och omplaceringsutredningar Det är tunga besked för de medarbetare som fått veta att de är oplacerade. 

Är man oplacerad skall en omplaceringsutredning genomföras innan uppsägning kan ske.
Urvalstester för placering på bangården kommer att erbjudas och genomföras. Hälsoundersökning är också ett steg som måste klaras av för att bli aktuell att arbeta på bangården.
När omplaceringsutredningen är klar och man inte finner någon möjlighet till annan tjänst kommer ett besked om uppsägning att erhållas.

Ett omplaceringserbjudande skall vara skäligt och en flytt till exempelvis Hallsberg från Malmö är inte betrakta som ett skäligt erbjudande, enligt ST.

Allt detta skapar förstås många frågetecken.

  • Blir jag uppsagd trots lång anställningstid?
  • Kan jag bli uppgraderad till förare?
  • Petar jag bort någon från bangården? 
  • Urvalstester och Hälsoundersökningar?
  • Får jag sluta p.g.a. Kort anställningstid? 
  • Jag har blivit erbjuden tjänst, vad händer om jag tackar nej?

Frågorna är många och vi har uppmanat våra lokala fackliga förtroendemän att vara närvarande på arbetsplatsen så mycket det är möjligt för att finnas till hand som stöd till drabbade medlemmar och för att svara på era frågor.

Medarbetare som fått inplacering
Att antal medarbetare har fått/eller kommer att få be-skedet att de blivit inplacerade på en tjänst som de sökt.

En del medarbetare har dock erhållit en tjänst som de inte har sökt och som de kanske inte ens önskar.
I dessa fall har vi som fackförbund försökt förmå arbets-givaren att tänka om, men rent juridiskt finns det inget som vi kan göra då det är arbetsgivaren som tillsätter tjänster (ryms inom arbetsgivarens rätt att leda och för-dela).

Som vi misstänkte har arbetsgivaren på en del håll plockat russinen ur kakan. Detta var också anledningen till att ST (som enda fack) motsatte sig till en sökning av de tjänster som finns kvar på orten och som till större del inte förändras.

Skillnad på anställning och tjänst?
Så länge man behåller sin anställning är inte lagen om anställningsskydd tillämpbar. Att ha inneha en särskild tjänst i sin anställning och anställning är två olika saker och vi måste skilja på dessa yttryck även om det kan anses galet och fel.

ST kan konstatera att lagstiftningen inom arbetsrätten behöver utvecklas och av att döma vad som händer i övrigt på arbetsmarknaden så finns det kryphål som ty-värr är för lätta att hitta. Lagen kan således bara tilläm-pas i de fall man förlorar eller riskerar att förlora sin an-ställning.

Underskott på förare totalt sett
När förhandlingarna startades var det ett kraftigt över-skott på lokförare, men nu har det istället uppstått ett underskott. En del av underskottet har att göra med ökade pensionsavgångar men också ökad tjänst vilket räddar jobbet för de yngre.

På några orter har man infört något som kallas för enkategorilösning och samplanering, detta har i sin tur istäl-let medfört ett överskott på stationär personal. ST anser att en del av detta överskott är på bekostnad av att stationär tjänst flyttas över till förare genom s.k. kompetensväxling.

På flera håll i landet har det genomförts lokala överläggningar där parterna inte nått enighet i hur bangården skall vara bemannad, och arbetsgivaren har inte lyssnat fackens synpunkter. På dessa orter har vi att bevaka att inte arbetsmiljön och säkerheten äventyras p.g.a. förändringarna i förlängningen.

Är ST överens med arbetsgivaren?
Det finns ett antal punkter under förhandlingarna där ST inte är överens med arbetsgivaren om de beslut som tagits och vi kommer återkomma om dessa när protokollen slutligt justerats.

Vad händer nu?
Nu väntar omplaceringsutredningar, urvalstester och hälsoundersökningar.
För de som fortfarande är oplacerade efter genomförda utredningar kommer att erhålla ett besked om uppsägning eller om annan överenskommelse nåtts med hänsyn till LAS.