Ekonomi och personalläge Juli 2014
Tullkostnader – upphandling eller egen regi. ST frågar om inte det finns som ett strategiskt beslut om att ha detta i egen regi. AG har för avsikt att upphandla detta som tjänst.

Personalkostnader för Kundservice
Juli 2013 – 611.000:-
Juli 2014 – 726.000:-

Diff mot APL (affärsplan) ackumulerat är -445 000:- för Kundservice.

Personalläge – rekryteringar
10 st nyrekryteringar som börjar under sept/okt (samtliga provanställda).
Vakanser – 1st skiftet, 1st avtal/avräkning, 1st kvalitet och 1st vaktmästare.

Introduktionsdag för alla nyanställda, 16 stycken deltog. AG (arbetsgivaren) uppfattade de närvarande som engagerade. Affärsplan, vägen till lönsamhet och allmänna processer förevisades. Studiebesök på rangerbangård har genomförts.

Ingen facklig medverkan, inte heller något om arbetsmiljö vilket ST är kritisk till och frågan får föras upp till HR.

Nyrekryterade genomgår utbildning och beräknas vara klara Jan 2015.
Första kullen som rekryterade i våras beräknas vara klara under oktober 2014.
7 moduler skall varvas med praktik under utbildningsperioden.

Medföljande från andra avdelningar Två från Solna och en person från Malmö.

Kundservice Projektet – genomgång av status
Förändringen sker i två faser, samlokalisering (fas 1) och IT/Processförbättring (fas 2).

Från och med 15 Jan 2015 återstår IT-förbättringar/processförbättringar. Då ska också samlokalisering (huvudansvaret) till Hallsberg vara genomförd. Dock kommer det att finnas lite backup från Malmö. Finns personal i Malmö kvar tills sommaren 2015. Personalen är underrättad om att arbete skall utföras under hela uppsägningstiden tills något annat meddelas.

Det finns ett budgeterat krav om att effektivisera Kundservice med ytterligare ca 20 personer men detta är först när samtliga IT-stöd är framtagna och implementerade. Idag har några arbetsuppgifter redan flyttats över till Hallsberg.

–      Överflyttning av försäljningssupport till Hallsberg löper och resterande arbetsuppgifter avslutas inom snar framtid.

–      Kundservice Malmö – succesiv överflyttning då en del arbetsuppgifter egentligen ingår i Driftcenters organisation.

–      Kundservice Skiftet (delar av) i Hallsberg kanske skall åka ned till Malmö för att genomföra sina ordinarie arbetsuppgifter samt suga in den kompetens som finns i Malmö.

Risker
Av tolv personer är det endast 5 personer som är erfarna och om personal slutar längs vägen så riskeras tidsplanen att förskjutas. Skiftet är särskilt utsatt. AG skall säkra kompetens i form av resurser utanför gruppen. Skiftet är inte fulltaligt ännu och ytterligare två personer börjar först den 1/10. Malmö står utan tillräcklig bemanning då många kompetenta personer troligtvis får andra jobb inom kort, andra kommer att delta i aktiviterer arrangerade av Trygghetsrådet eller visat intresse för tjänstledighet/semester. Även ökad sjukskrivning p.g.a. att medarbetare mår dåligt ökar. Detta gör sammantaget att AG vill påskynda övertagandet.

Vad händer framåt?

–      Framtagande utbildningsmaterial

–      Fortsatt introduktion för nyanställda

–      Ta fram detaljerad plan för överflytting, checklistor m.m.

–      Säkra fysiska rutiner för utrikes fraktsedlar (hamnar någonstans inom Produktion)

–      Fortsatt framdrift IT- EDI, Alystra-SAP och IT-krav inför intermodalprocessen

–      Framtagande av nya gränssnitt Kundservice/Driftcenter/Planering och Fordon

–      Utbilda redan anställda Kundservicemedarbetare

Handledartillägget – Kundservice
Kundservice kommer att betala ut handledartillägget enligt kollektivavtalet. För att tillägget skall betalas ut skall det finnas en utbildningsplan vilket det finns i omtalat fall.
Handledartillägget är idag på 130 kronor per tur. Ansökan om bidrag skall lämnas in för varje månad. Retroaktivitet råder bakåt i tiden. Du som har fungerat som handledare tidigare i år kan nu lämna in blanketten.

Facklig information för nyrekryterade
10-15 minuter per personalorganisation.

Utvärdering semester 2014
En del sjukfrånvaro som stökade till det. Det som varit tufft är också till viss del kopplat till störningar under sommaren.
ST vill att man tar fram statistik för ledighet tidigare år (semester/tjänsteledig). Man måste i semesterplaneringen ta höjd för att XX antal tar tjänstledigt under sommarperioden.

Semester 2015 Arbetsgivaren önskar ett avsteg till den 31 mars. Enligt gällande kollektivavtal skall semester för 2015 skall vara fastställd senast 31 december. ST har upplyst om att detta måste kollas med våra medlemmar innan vi kan lämna besked.

När önskar du som medlem får veta när du får din semester sommaren 2015?
– 31 dec 2014, eller den 31 mars 2015.?

Återkoppla gärna till mig

Vid pennan för ST
Jerker Liljeberg
Jerker.liljeberg@greencargo.com
070-724 4748